Όροι Διαγωνισμού

«#ToefoodikoTrelathike »

1. Στοιχεία Διοργανώτριας

H εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409, με Α.Φ.Μ. 800527008 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής καλουμένη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «#ToefoodikoTrelathike»

Τα Δώρα που θα κληρωθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού χωρίζονται στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

  • 1 Τηλεόραση Smart TV F&U 32’’
  • κουπόνια φαγητού από το efood συνολικής αξίας 400 € , τα οποία θα δοθούν σε 4 giveaways (20 κουπόνια Χ 5 € ανά giveaway), το καθένα για εξαργύρωσή του στην πλατφόρμα του efood σε συνεργαζόμενα με το efood καταστήματα,
  • 8 funko Pop football players
  • 1 Xbox Series S
  • 3 FIFA games 2022  (η έκδοση των οποίων θα επιλεγεί σε συνεννόηση με τους νικητές, κατόπιν της ανάδειξής τους)
  • 1αθλητική φανέλα National Jersey του Neymar
  • 1αθλητική φανέλα National Jersey του Messi

Έναρξη διαγωνισμού: 01/12/2022

Λήξη διαγωνισμού: 18/12/2022

Προϋποθέσεις διαγωνισμού:

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι χρήστες της Ιστοσελίδας ‘’www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, οι οποίοι ακολουθούν τη Διοργανώτρια (efood) στην εφαρμογή Instagram όπου η Διοργανώτρια διατηρεί λογαριασμό με το όνομα ‘’efoodgr’’ και έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3. Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να δημοσιεύσουν σχόλιο (post) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού εντός 60 λεπτών από την ώρα που σχετική ανάρτηση του εκάστοτε δώρου θα δημοσιεύεται από τη Διοργανώτρια στο Instagram.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.e-food.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, οι οποίοι ακολουθούν τη Διοργανώτρια (efood) στο Instagram, διαμένουν στην Ελλάδα και είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε χρήστης για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δημοσιεύσει ένα σχόλιο στην αντίστοιχη ανάρτηση (post) της Διοργανώτριας που αφορά το εκάστοτε δώρο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο λογαριασμό της Διοργανώτριας στο Instagram, μέσα σε προθεσμία 60 λεπτών από κάθε ανάρτηση της Διοργανώτριας (post), κατά το χρονικό διάστημα από 01/12/2022 έως 18/12/2022 που θα διενεργείται ο Διαγωνισμός. Όσοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής, αν δημοσιεύουν νέο σχόλιο κάθε φορά, διαφορετικό από τα προηγούμενα.

Κάθε ανάρτηση (post) θα αφορά 1 ή περισσότερα δώρα του Διαγωνισμού και θα δημοσιεύεται σε τυχαία ημέρα και ώρα μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού. Έξι (6) ώρες πριν από κάθε ανωτέρω ανάρτηση, θα υπάρχει σχετική ενημέρωση των χρηστών του Instagram που ακολουθούν τη Διοργανώτρια με σύντομο βίντεο-ιστορία (teaser Instagram story).

Όποιοι χρήστες που ακολουθούν τη Διοργανώτρια επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να δημοσιεύσουν σχόλιο (post) στην εκάστοτε ανάρτηση της Διοργανώτριας εντός της προθεσμίας των 60 λεπτών κατά τα ανωτέρω. Οι χρήστες αυτοί θα μπουν σε κλήρωση μέσω ειδικής εφαρμογής με το όνομα ‘’Instagram Comment Picker’’, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και να αναδειχθεί ηλεκτρονικά με τυχαία επιλογή μέσω αυτής ο νικητής δώρου του Διαγωνισμού. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

5. Απόδοση Δώρων

O Διαγωνισμός αναδεικνύει τους τυχερούς νικητές από όσους συμμετέχοντες δημοσίευσαν σχόλια στις αναρτήσεις (posts) της Διοργανώτριας σύμφωνα με τα παραπάνω μέσω της ειδικής εφαρμογής ‘’Instagram Comment Picker’’ με τυχαία επιλογή. Οι/Ο τυχεροί/ός νικητές/ής κάθε ανάρτησης (post) θα αναδεικνύονται/εται εντός 1 ώρας από την λήξη της προθεσμίας των 60 λεπτών για κάθε ανάρτηση. Οι νικητές των δώρων του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται και με απευθείας μήνυμα (Direct message) στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram για τον τρόπο απόδοσης του δώρου τους από την Διοργανώτρια. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση των Δώρων, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια. Κατά την ανάδειξη των τυχερών νικητών μέσω της ειδικής εφαρμογής κατά τα ανωτέρω, θα αναδειχθούν και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους βασικούς νικητές.

Για την παράδοση των κουπονιών από τη Διοργανώτρια ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες που τους κέρδισαν ηλεκτρονικά στο e-mail τους ή με απευθείας μήνυμα (Direct Message) στο Instagram
  • Ισχύς εξαργύρωσης κουπονιών: 1 ημερολογιακός μήνας από την ημερομηνία αποστολής τους στους νικητές του Διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στη σελίδα της Διοργανώτριας στο λογαριασμό της Διοργανώτριας στο  Instagram μετά την ανάδειξη του/ων τυχερού/ών νικητή/ών, με ονομαστική αναφορά του κάθε νικητή, με την αποστολή σχετικού προσωπικού/απευθείας μηνύματος σε κάθε νικητή και με ανάρτηση του ονόματος του νικητή κάθε Δώρου στο blog της Διοργανώτριας στην Ιστοσελίδα www.e-food.gr.

Στην περίπτωση που οι νικητές ή κάποιος/οι από τους νικητές δεν αποδεχθεί/ούν το/α Δώρο/α του εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή του/ς δεν είναι έγκυρη σύμφωνα με τον όρο 3, αντίστοιχο προσωπικό/απευθείας μήνυμα θα σταλεί στον αναπληρωματικό νικητή.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς ή ο προσωπικός τους λογαριασμός στην εφαρμογή Instagram και το τηλέφωνο του/ς και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το/α Δώρο/α εγκαίρως.

7. Αποδοχή των Δώρων

Τα Δώρα της κλήρωσης, πλην των κουπονιών θα αποστέλλονται με courier, με επιβάρυνση της Διοργανώτριας με το κόστος αποστολής, μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του κάθε νικητή. Κάθε νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να συμπληρώνει σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια μέσω email. Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώνει προς τη Διοργανώτρια το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση του/ων νικητή/ών εντός της προθεσμίας των 3 εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο/οι εν λόγω νικητής/ές θα χάσει/ουν αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του/ς. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας θα προσκληθεί με προσωπικό/απευθείας μήνυμα στο Instagram, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω να παραλάβει το δώρο του εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών για αποστολή του/ων Δώρου/ων του στην διεύθυνση που αυτός θα υποδείξει στη Διοργανώτρια, εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το/α Δώρο/α χάνονται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους αναπληρωματικούς νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν τα δώρα τους ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/ς περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.H Διοργανώτρια, ομοίως, δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ΄ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή- παράδοση του/ των Δώρων, τη χρήση τους και την εν γένει κατοχή τους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη αναφορικά με την ορθή λειτουργία των Δώρων και δεν παρέχει εγγύηση για οιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση των Δώρων , για τα οποία αποκλειστική ευθύνη φέρει η κατασκευάστρια Εταιρεία ή/και αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

9. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά της απονομής των Δώρων κλπ. Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση των ονομάτων τους και των email τους για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και στη χρήση τυχόν ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεσή τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές–προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύουν, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.


11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, να μεταβάλει ή να τροποποιήσει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητών

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του όρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει σε οποιοδήποτε στάδιο του παρόντος Διαγωνισμού συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και καλόπιστα μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

14. Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.