Όροι διαγωνισμού efood

Όροι Διαγωνισμού - Κλήρωσης "Eat your Meat"

1.             Στοιχεία Διοργανώτριας

H εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409, με Α.Φ.Μ. 800527008 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 127538701000, εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό και κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), με τους παρακάτω όρους.

2.             Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Διαγωνισμός - eat your meat»

Δώρα Διαγωνισμού: Τα Δώρα που θα διατεθούν μέσω του Διαγωνισμού είναι μία Μία (1) επιταγή με κουπόνια αξίας 100€, που θα μπορούν να εξαργυρωθούν, μέσω χρήσης Ιστοσελίδας “www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σε αγορές από το συνεργαζόμενο κατάστημα της «meat spot by Siakos».

Διάρκεια Διαγωνισμού: τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 03/07/2023 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 02/08/2023

Ημερομηνία Κλήρωσης: 03/08/2023

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό ‘’eat your meat’’: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι (α) είναι ενεργοί χρήστες της Ιστοσελίδας ‘’www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα κα (β) πραγματοποιούν παραγγελίες από το κατάστημα «meat by Siakos» στην Αττική μέσω της ως άνω ιστοσελίδας ή/και εφαρμογής.

Για να συμμετάσχουν θα πρέπει να κλικάρουν το banner που θα υπάρχει μέσα στον online κατάλογο και με τον ως άνω τρόπο  να συναινέσουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πριν την αποστολή της παραγγελίας τους. Το ενημερωτικό κείμενο για το Διαγωνισμό που θα αποσταλεί στους χρήστες είναι το κάτωθι:

Διαγωνισμός - “Eat your Meat” Διαγωνισμός

“Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για μια δωροεπιταγή αξίας 100€ για τα ψώνια του μήνα σου από τo meat spot by Siakos. Κάθε παραγγελία είναι και μια συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 03/08. Για όρους και προϋποθέσεις μπες στο www.efood.gr/blog/meatspotbysiakos

3.             Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:

(1ον)   είναι ενεργοί χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά, και

(2ον)   έχουν κάνει πραγματοποιήσουν έστω μια (1) παραγγελία από τo καταστήματα  “meat spot by Siakos” εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Διαγωνισμού, και

(3ον)   διαμένουν στην Ελλάδα, και

(4ον)   είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών), και

(5ον)   έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, και

(6ον)   ακολουθήσουν τις οδηγίες έγκυρης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως περιγράφονται στον όρο 4. .

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και στo meat spot by Siakos και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4.             Διαδικασία Συμμετοχής

Ο κάθε χρήστης που έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα ανωτέρω και επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή κλικάροντας την επιλογή “Συμμετοχή στον διαγωνισμό “eat your meat” και αποδεχόμενος το παρακάτω κείμενο: “eat your meat” Διαγωνισμός - Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για μια δωροεπιταγή αξίας 100€ για τα ψώνια του μήνα σου από το meat spot by Siakos. Κάθε παραγγελία είναι και μια συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 03/08. Για όρους και προϋποθέσεις μπες στο www.efood.gr/blog/meatspotbysiakos”, πριν την αποστολή της  παραγγελίας του μέσω της ιστοσελίδας (www.e-food.gr) ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά στο συνεργαζόμενο κατάστημα meat spot by Siakos, κατά το διάστημα από 03/07/2023 έως και 02/08/2023. Με τον παραπάνω τρόπο τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

Οι κανόνες που διέπουν τον Διαγωνισμό eat your meat έχουν ως ακολούθως:

Ø   Μία (1) συμμετοχή για κάθε παραγγελία

Ø   Πώς υποβάλλονται οι συμμετοχές: Με κάθε παραγγελία που ολοκληρώνεται επιτυχώς από τo κατάστημα meat spot by Siakos μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής efood της Διοργανώτριας, κι εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει (κλικάρει) την επιλογή “Συμμετοχή στον διαγωνισμό “eat your meat” πριν την αποστολή της  παραγγελίας θεωρείται ότι έχει υποβληθεί  μία (1) συμμετοχή. Εάν ο χρήστης πραγματοποιήσει εντός εξήντα (60) λεπτών περισσότερες από μία παραγγελίες από το ίδιο κατάστημα, θα θεωρείται ότι έχει υποβάλλει μόνο τη συμμετοχή για την πρώτη χρονικά παραγγελία και όχι περισσότερες συμμετοχές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας από το χρήστη (cancel order), την επόμενη μέρα θα αφαιρείται αυτόματα η συμμετοχή που θα κέρδιζε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

5.             Κλήρωση

O Διαγωνισμός θα αναδείξει, μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα την 3η/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 409), τον τυχερό νικητή από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, μέσω ειδικού τεχνολογικού εργαλείου (“random.org”), το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.

Την 03η/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 409), μία (1) κλήρωση με ηλεκτρονικά μέσα για να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.Από την κλήρωση Θα θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής και ο αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών νικητών.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται και δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους.

Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι νικητές σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και οι αντίστοιχοι αναπληρωματικοί τους σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης ή/και αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους βασικούς νικητές σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

6.             Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με την αποστολή σχετικού e-mail από την Διοργανώτρια ή/και με αποστολή SMS, μέσω χρήστης των αντίστοιχων στοιχείων επικοινωνίας που έχουν  καταχωρήσει οι χρήστες και με τα οποία συμμετέχουν αυτόματα στον Διαγωνισμό και στη κλήρωση της 03ης/08/2023

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς νικητή/ών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το/α Δώρο/α εγκαίρως.

7.             Αποδοχή του Δώρου από τις κληρώσεις & Προθεσμία Παράδοσης/Παραλαβής Δώρων

Εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, η επικοινωνία με τους νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω email ή/και με αποστολή SMS, μέσω χρήστης των αντίστοιχων στοιχείων επικοινωνίας που έχουν  καταχωρήσει οι χρήστες και με τα οποία συμμετέχουν αυτόματα στον Διαγωνισμό και στη κλήρωση της 03ης/08/2023.

Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να συμπληρώνει σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια μέσω email, με το οποίο θα επιβεβαιώσει την πρόθεσή του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια. Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώνει προς τη Διοργανώτρια το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου.

Στην περίπτωση που οι νικητές ή κάποιος/οι από τους νικητές δεν αποδεχθεί/ούν το/α Δώρο/α του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών ή ακυρωθεί η συμμετοχή του/ς ή δεν επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους για την αποδοχή του Δώρου ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεσή του/τους, τότε ο/οι εν λόγω νικητής/ές θα χάσει/ουν αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του/ς και τα Δώρα θα προσφέρονται στον πρώτο ή στους επόμενους κατά σειρά ανάδειξης αναπληρωματικούς νικητές, οι οποίοι θα προσκαλούνται με σχετικό e-mail για την αποδοχή ή όχι των Δώρων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του/ς, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Διοργανώτριας έναντι του αρχικού νικητή.

Η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας για οποιαδήποτε αιτία απαλλάσσει την Διοργανώτρια από κάθε ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στους νικητές, δυνάμενη πλέον  να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Για την παράδοση των Δώρων (επιταγές με κουπόνια αξίας 100€ εκάστη) από τη Διοργανώτρια ισχύουν τα ακόλουθα:

Αποστολή κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες που τους κέρδισαν ηλεκτρονικά στο e-mail τους εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών.

Δυνατότητα εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν αποκλειστικά μέσω χρήσης Ιστοσελίδας www.e-food.gr’’  ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σε αγορές από το συνεργαζόμενο κατάστημα “meat spot by Siakos”.

Ισχύς εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία αποστολής τους στους νικητές του Διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια.

8.             Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στο όρο 7, καθώς και για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών κατά την αποστολή του/ων Δώρου/ων του.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το/α Δώρο/α χάνονται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.

Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν το/τα Δώρο/α ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας απόδοσης του Δώρου, οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε τρίτου προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς νικητή/ών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το Δώρο εγκαίρως.

9.             Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων κλπ.

Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ταυτόχρονα συναινούν στην χρήση του ονόματός τους και των email τους καθώς και τυχόν ηχογραφήσεων ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συναίνεσή τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.

10.         Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) , όπως ισχύουν, επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

11.         Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού,  να μεταβάλει ή να τροποποιήσει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.e-food.gr) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού.

12.         Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητών

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη,

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου,

(στ)   σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και καλόπιστα μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

13.         Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.e-food.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Διοργανώτριας [email protected]

14.         Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται πως έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής και ότι τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.