Η νικήτρια της κλήρωσης Οκτωβρίου είναι η Δήμητρα Μούζη! Δήμητρα, καλές μάσες! :)

O νικητής της κλήρωσης Σεπτεμβρίου είναι ο Andreas A! Ανδρέα, καλή όρεξη! :)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ONLINE
DELIVERY Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου
αρ. 409, ΤΚ 14122), εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει
προωθητική ενέργεια με τίτλο “Mastercard efood Promo Σεπτέμβριος-
Οκτώβριος 2019” (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») στο πλαίσιο της
συνεργασίας της με την «Mastercard Europe SA» και σύμφωνα με τους
επόμενους όρους:
ΙΙ. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας
Ονομασία Προωθητικής Ενέργειας: «Mastercard efood Promo Σεπτέμβριος-
Οκτώβριος 2019»


Έπαθλο Προωθητικής Ενέργειας:
Α. Ημερήσια δώρα
 300 κουπόνια αξίας 3€ ανά ημέρα από 25 Σεπτεμβρίου έως 31
Οκτωβρίου (11.100 κουπόνια συνολικά)
Β. Μεγάλα δώρα
 «Φαγητό για ένα χρόνο» σε δύο νικητές
Το «Φαγητό για ένα χρόνο» αναφέρεται ανά νικητή σε:
365 κουπόνια αξίας δέκα (10) ευρώ το κάθε ένα για χρήση της υπηρεσίας efood.
Η εξαργύρωση των κουπονιών γίνεται με χρήση ηλεκτρονικής πληρωμής.
Έναρξη Προωθητικής Ενέργειας: 25/9/2019 ώρα 00:00:01
Λήξη Προωθητικής Ενέργειας: 31/10/2019 ώρα 24:00:00


ΙΙΙ. Προϋποθέσεις – Όροι Προωθητικής Ενέργειας

 1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας
  Όσοι δικαιούμενοι συμμετοχής πραγματοποιήσουν συναλλαγή με χρήση κάρτας
  Mastercard® στην ιστοσελίδα «www.e-food.gr» που διαχειρίζεται η
  Διοργανώτρια και στο mobile app efood κατά τη διάρκεια της Προωθητικής
  Ενέργειας, έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν ένα από τα δώρα που
  αναφέρονται στον Όρο 4.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Συμμετεχόντων
  Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν
  στην Ελλάδα, είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών), κάτοχοι έγκυρης κάρτας
  Mastercard® (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) η οποία έχει εκδοθεί

από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, είναι χρήστες της ιστοσελίδας
www.efood.gr , διαθέτουν λογαριασμό στην εφαρμογή e-food και έχουν δηλώσει
και αποθηκεύσει στις επιλογές πληρωμής κάρτα MASTERCARD (εφεξής οι
«Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»).
Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να λάβουν
μέρος στην Προωθητική Ενέργεια κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 (περί
συγκατάθεσης ανηλίκων) του Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η χρήση οποιασδήποτε κάρτας Mastercard
στο πλαίσιο της παρούσης Προωθητικής Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζας.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται σε περίπτωση που τους ζητηθεί από την
Διοργανώτρια να αποστείλουν την αστυνομική τους ταυτότητα μέσω e-mail
προς επιβεβαίωση των στοιχείων τους.
Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες
περιπτώσεις: (α) Τα μέλη της Διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια
εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των
ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην
Προωθητική Ενέργεια κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται
αυτοδίκαια άκυρη. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση της
Προωθητικής Ενέργειας να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να
βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω
όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.
3. Διαδικασία Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει να
πραγματοποιήσουν παραγγελία φαγητού ή/και ποτού, συνολικής αξίας
τουλάχιστον τριών ευρώ (€ 3,00), μέσω της ιστοσελίδας «www.e-food.gr» και
στο mobile app efood και να εξοφλήσουν την συναλλαγή τους με κάρτα
Mastercard, σύμφωνα με τους όρους χρήσεως της κάρτας Mastercard ώστε να
λάβουν μέρος στην κλήρωση.
Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
(α) επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές στην Προωθητική Ενέργεια,
με την έννοια ότι κάθε φορά που ο Δικαιούμενος Συμμετοχής ακολουθεί τη
διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω κατά την Διάρκεια της Προωθητικής
Ενέργειας, αποκτά την δυνατότητα να κερδίσει ένα από τα κουπόνια(δώρα).
(β) κάθε Δικαιούμενος Συμμετοχής έχει την δυνατότητα να κερδίσει
περισσότερα από ένα από τα ημερήσια δώρα, κατά την διάρκεια της
Προωθητικής Ενέργειας.
(γ) για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η αγορά
οποιουδήποτε προϊόντος από αυτά που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος της ιστοσελίδας «www.e-food.gr» και του mobile app efood,
εφόσον η αξία της παραγγελίας είναι τουλάχιστον τρία (3) ευρώ .

 1. Ηλεκτρονικές Κληρώσεις & Απόδοση Δώρων
  4.1. Ημερήσια Δώρα
  Κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, θα διατεθούν συνολικά έντεκα
  χιλιάδες εκατό (11.100) εκπτωτικά κουπόνια της Διοργανώτριας,
  αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) το καθένα (εφεξής «Ημερήσιο Δώρο»). Το κουπόνι
  θα δίδεται υπό την μορφή ενός μοναδικού κωδικού έκπτωσης, η χρήση του
  οποίου θα παρέχει στο νικητή έκπτωση ποσού τριών ευρώ (€ 3,00) από την
  επόμενη αγορά που θα πραγματοποιήσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
  «efood.gr» και του mobile app efood με χρήση κάρτας Mastercard.
  Στο τέλος κάθε ημερολογιακής ημέρας ( δηλαδή στις 24:00:00) κατά τη διάρκεια
  της Προωθητικής Ενέργειας συγκεντρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο όλες οι
  έγκυρες συμμετοχές και στις 00.10 της επομένης ημέρας θα διεξάγεται
  ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών.
  Κάθε ημερολογιακή ημέρα κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας θα
  κληρώνονται τριακόσιοι (300) τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίζουν από ένα
  εκπτωτικό κουπόνι της Διοργανώτριας αξίας τριών Ευρώ (€ 3,00).
  Οι καθημερινές κληρώσεις θα γίνονται με την χρήση αυτοματοποιημένου
  συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού που διαθέτει η Διοργανώτρια
  το οποίο μέσω της χρήσης ειδικού αλγορίθμου διασφαλίζει το αδιάβλητο της
  διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης. Οι τυχεροί θα
  ειδοποιούνται από την Διοργανώτρια με αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση
  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που έχουν χρησιμοποιήσει για την
  παραγγελία και με SMS, και θα ενημερώνονται για τον μοναδικό κωδικό
  έκπτωσης.
  Η χρήση του κωδικού θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την
  ημέρα που ο τυχερός ειδοποιήθηκε για το δώρο του, ήτοι και κατά τη διάρκεια
  της Προωθητική Ενέργειας.
  Οι τυχεροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μοναδικό κωδικό σε επόμενη
  αγορά τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος «efood.gr» ή μέσω του
  mobile app efood.
  Η εξόφληση της συναλλαγής θα πρέπει να γίνει με χρήση κάρτας Mastercard. Η
  αφαίρεση του ποσού των € 3,00 θα γίνεται αυτομάτως από τον λογαριασμό της
  συναλλαγής.
  4.2. Μεγάλο Δώρο – Τελική Κλήρωση

Όσοι πραγματοποιούν παραγγελίες με την χρήση της αποθηκευμένης κάρτας
Mastercard από τον λογαριασμό τους, κατά τη διάρκεια της Προωθητικής
Ενέργειας, θα μπορούν να λάβουν μέρος σε μηνιαία κλήρωση, όπου ένας
νικητής θα κερδίσει από 365 κουπόνια αξίας δέκα (10) ευρώ το κάθε ένα για
χρήση της υπηρεσίας e-food.

Η εξαργύρωση των κουπονιών γίνεται με χρήση ηλεκτρονικής πληρωμής.
Θα γίνουν δύο μεγάλες κληρώσεις, μία για τις συμμετοχές που θα
συγκεντρωθούν κατά το διάστημα 25/9 έως 30/9/2019 και μία για τις
συμμετοχές που θα συγκεντρωθούν κατά το διάστημα από 14/10 έως
31/10/2019. Οι κληρώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά, με τυχαία επιλογή email.
Οι ημερομηνίες των κληρώσεων είναι:
i/  14/10/2019 (νικητής Σεπτεμβρίου)
ii/ 01/11/2019 (νικητής Οκτωβρίου)
Από κάθε μία κλήρωση θα αναδειχθεί ένας νικητής ο οποίος θα κερδίσει το
μεγάλο δώρο, καθώς και επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί
δυνατή η επικοινωνία με το νικητή ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω
παράβασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους.
Ρητώς ορίζεται ότι τα δώρα είναι συγκεκριμένα και αποκλείεται η ανταλλαγή
τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι προσωπικά
και δεν μεταβιβάζονται.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Μεγάλων Δώρων
Τα αποτελέσματα των νικητών των Μεγάλων Δώρων θα αναρτηθούν στο blog
της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.efood.gr και θα αποσταλεί
σχετικό email από την Διοργανώτρια στο email του νικητή την ημέρα των
κληρώσεων Δευτέρα 14/10/2019 και Τετάρτη 01/11/2019. Στην περίπτωση
που ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός 5 εργάσιμων ημερών  ή
ακυρωθεί η συμμετοχή του, αντίστοιχη επικοινωνία θα γίνει με τον πρώτο
επιλαχόντα. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που
οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο νικητής είναι εσφαλμένο ή δεν
είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του και το τηλέφωνο του νικητή και
επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί ο νικητής για το Δώρο εγκαίρως.

Αποδοχή του Μεγάλου Δώρου
Το Μεγάλο Δώρο θα αποστέλλεται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του
νικητή και με την επίδειξη στην Διοργανώτρια της αστυνομικής ταυτότητας (ή
άλλου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Ο νικητής πρέπει να
επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Μεγάλου Δώρου προς τη
Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει
καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν
λόγω νικητής θα απωλέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα στο Μεγάλο Δώρο και στην
θέση του θα αποσταλεί e-mail στον πρώτο επιλαχόντα.

Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη συναίνεσης του
νικητή για χρήση του Δώρου του εντός της ορισθείσας προθεσμίας ως
αναφέρεται στο άρθρο 6. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω
προθεσμιών παρέλθει άπρακτη, το Δώρο απόλλυται και η Διοργανώτρια
δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες
αναπληρωματικούς νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για
οποιοδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποκριθεί ή δεν συμμορφώνεται με
οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του περί παραλαβής του
Δώρου απόλλυται αυτομάτως.
8. Προβολή - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική
εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με την Προωθητική Ενέργεια, όπως π.χ.
της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό ο νικητής, αυτομάτως με
τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα
στην χρήση του email του, καθώς και ηχογραφήσεών του ή ραδιοφωνικών,
τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του
ονόματός του και των δηλώσεών του από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε
αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου
του, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του, χωρίς να απαιτείται άλλη
συναίνεση του (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στην παρούσα
Προωθητική Ενέργεια – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη
απαίτηση ή αξίωση από μέρους του.
9. Προσωπικά Δεδομένα
Με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια κάθε συμμετέχων δηλώνει
ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και
χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω
αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε
μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω
επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα
προσωπικά στοιχεία των νικητών στην Προωθητική Ενέργεια, υπό την ιδιότητά
τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς
και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με
διαφημιστικές–προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση,
τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).
Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς
επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και
διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο
κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό

Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας
με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected]
ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει
ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων
προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται
αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να
διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το
δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της
προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με
τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με
προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στο blog
της στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.
10. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να
επαναλάβει οποτεδήποτε την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να
τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο
και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/Mastercard Greece με
ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της
σχετικής ανακοίνωσης.
11. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή
Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης
του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που,
για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό
τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή
του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που
κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την
αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που συντρέχει στο
πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 2.
Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές
εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να
ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από
την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια
έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από την Προωθητική Ενέργεια,
ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής
Ενέργειας. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την
συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας
ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για
οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των
περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που
δηλώνει συμμετοχή για την Προωθητική Ενέργεια. Μετά την εκπνοή της

διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας
Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή
ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
12. Δημοσιότητα
Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες
www.facebook.com/MastercardGreece και www.e-food.gr .
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια
κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση [ [email protected] ].
13. Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο -Δωσιδικία
Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται
ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής και
τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και
συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση
κατά της Διοργανώτριας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της
Διοργανώτριας και του Συμμετέχοντος και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα
αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και
δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι Συμμετέχοντες θα πρέπει
να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για
ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από
ή εξ αφορμής της παρούσης Προωθητικής Ενέργειας θα διευθετείται φιλικά
μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και
τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε
τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.