Όροι Διαγωνισμού - Κλήρωσης «Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου giveaway»

 1. Στοιχεία Διοργανώτριας
  Η εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου 409, με ΑΦΜ 800527008, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και
  προϋποθέσεις.
 2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού
  Ονομασία Διαγωνισμού: «Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου giveaway»
  Έπαθλα Διαγωνισμού (εφεξής “Δώρο ή Δώρα”): Τα Δώρα που θα κληρωθούν και θα διατεθούν μέσω του Διαγωνισμού είναι τρία (3) πακέτα, καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει από ένα αντίτυπο καθενός από τα παρακάτω δεκατρία (13) βιβλία,:

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Μίμικ” από τις εκδόσεις Διόπτρα

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Μετανιώνοντας για σένα” από τις εκδόσεις Διόπτρα

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Γειά σου όμορφη” από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Τα αηδόνια της σιωπής” από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Χόλι” από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Μαυροδάφνη” από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Αθήνα: Μια ιστορία της πρώτης δημοκρατίας του
κόσμου” από τις εκδόσεις Κα΄κτος

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Ο ταχυδρόμος των βιβλίων” από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Έτσι βάζεις όρια” από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Poor Things” από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Μικρές ιστορίες μεγάλα μαθήματα” από τις εκδόσεις Key
Books

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Αγκάλιασε την μελαγχολία σου” από τις εκδόσεις Key
Books

Ένα (1) βιβλίο με τίτλο “Lebron” από τις εκδόσεις MVPublications


Διευκρινίζεται ότι η παροχή των Δώρων του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί χορηγία της εταιρείας “Nakas Book House” (Συνεργάτης/Χορηγός), η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την συνολική κάλυψη της δαπάνης απόκτηση τους και για την τελική απόδοσή τους στους Νικητές.
Αριθμός νικητών: συνολικά τρεις (3) νικητές , εκ των οποίων δύο (2) νικητές θα
αναδειχθούν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μέσω του Instagram
account της Διοργανώτριας και με όνομα “efoodgr” και ένας (1) νικητής θα
αναδειχθεί από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μέσω του Tik Tok account
της Διοργανώτριας και με όνομα “efood_gr”
Διάρκεια Διαγωνισμού: τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης
διαγωνισμού: 23/04/2024 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 25/04/2024
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι
(α) είναι χρήστες της Ιστοσελίδας ‘’www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής
για κινητά τηλέφωνα (β) ακολουθούν (follow) το λογαριασμό που διατηρεί η
Διοργανώτρια στο Instagram με το όνομα “efoodgr” κι αντίστοιχα στο Tik Tok με το
όνομα “efood_gr” , (γ) ακολουθούν (follow) το λογαριασμό που διατηρεί η αλυσίδα
βιβλιοπωλείων “Nakas Book house” στο Instagram με το όνομα “nakasbookhouse”
κι αντίστοιχα στο Tik Tok με το όνομα “nakasbookhouse” , (δ) να ακολουθήσουν τις οδηγίες που ειδικότερα θα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη περιγραφή της
δημοσίευσης (post) του Διαγωνισμού και (ε) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα
με τον όρο 3.
Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό κι εφόσον πληρούνται οι παραπάνω
προϋποθέσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει να δημοσιεύσουν σχόλιο (comment) με το
περιεχόμενο που θα ορίζεται στη δημοσίευση της Διοργανώτριας στο λογαριασμό
που τηρεί στο Instagram (efoodgr) κι αντίστοιχα στο Tik Tok (efood_gr) και
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα
παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:
(1ον) είναι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής
για κινητά,
(2ον) για τον διαγωνισμό που θα διενεργείται μέσω του Instagram: ακολουθούν το
λογαριασμό που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram με το όνομα “efoodgr” και
την αλυσίδα βιβλιοπωλείων “Nakas Book house” στο Instagram με το όνομα
“nakasbookhouse” κι αντίστοιχα για τον διαγωνισμό που θα διενεργείται μέσω του
TikTok: ακολουθούν το λογαριασμό που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Tik Tok με το
όνομα “efood_gr” και την αλυσίδα βιβλιοπωλείων “Nakas Book house” στο Tik Tok
με το όνομα “nakasbookhouse”
(3ον ) διαμένουν στην Ελλάδα,
(4ον) είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών),
(5ον) έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α)
τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και το (β) οι
συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α).

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά
παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει
νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής
σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.
4. Διαδικασία Συμμετοχής
Κάθε χρήστης για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει:
(α) να ακολουθεί (να είναι follower) του λογαριασμού που τηρεί η Διοργανώτρια
στο Instagram με το όνομα efood και του λογαριασμού που τηρεί η αλυσίδα
βιβλιοπωλείων “Nakas book house” στο Instagram με το όνομα nakasbookhouse
Ή
να ακολουθεί (να είναι follower) του λογαριασμού που τηρεί η Διοργανώτρια στο
Tik Tok με το όνομα efood_gr και του λογαριασμού που τηρεί η αλυσίδα
βιβλιοπωλείων “Nakas book house” στο Tik Tok με το όνομα nakasbookhouse
(β) να ακολουθεί κάθε επιμέρους όρο που θα γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες
μέσω της περιγραφής που θα αποτυπώνεται γραπτώς στη δημοσίευση (post) του
Διαγωνισμού στο Instagram και το Tik Tok του efoodgr,
(γ) να δημοσιεύσει τουλάχιστον ένα σχόλιο (comment) στην αντίστοιχη
δημοσίευση (post) της Διοργανώτριας στο οποίο θα κάνει tag τουλάχιστον έναν (1)
λογαριασμό Instagram ή αντίστοιχα Tik Tok, κατά το χρονικό διάστημα από την
έναρξη του Διαγωνισμού έως και τη λήξη του σύμφωνα με το άρθρο 2.
Τυχόν πολλαπλά σχόλια από τον ίδιο χρήστη λογαριασμού Instagram θα
θεωρούνται πολλαπλές συμμετοχές μόνον εφόσον περιλαμβάνουν tag
διαφορετικού/ών λογαριασμού/ών Instagram ή Tik Tok σε κάθε ένα σχόλιο.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να
γίνει μέσω αντιπροσώπου.
5. Κλήρωση
O Διαγωνισμός θα αναδείξει, μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί μετά τη λήξη του
Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα την 25η Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00
στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου
409), τους τυχερούς νικητές από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό
σύμφωνα με τους παρόντες όρους, μέσω ειδικής πιστοποιημένης εφαρμογής - site
με το όνομα ‘’www.commentpicker.com”, η οποία διασφαλίζει το αδιάβλητο της
διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών,
χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) τυχεροί νικητές και ο αντίστοιχος
αριθμός αναπληρωματικών νικητών, για τις περιπτώσεις αδυναμίας ανεύρεσης
ή/και προσέλευσης ή/και αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους βασικούς
νικητές σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.
Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται και δεν
εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η
αντικατάστασή τους με άλλα.
6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στη σελίδα της Διοργανώτριας στο
λογαριασμό της Διοργανώτριας στο Instagram και Tik Tok μετά την ανάδειξη
του/ων τυχερού/ών νικητή/ών, με ονομαστική αναφορά (tag) του κάθε νικητή
ή/και με την αποστολή σχετικού προσωπικού/απευθείας μηνύματος σε κάθε
νικητή ή/και με ανάρτηση του ονόματος του νικητή κάθε Δώρου στο blog της
Διοργανώτριας στην Ιστοσελίδα www.e-food.gr.
Στην περίπτωση που οι νικητές δεν αποδεχθούν τα Δώρα τους εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή τους
δεν είναι έγκυρη σύμφωνα με τον όρο 3, αντίστοιχο προσωπικό/απευθείας

μήνυμα για την αποδοχή του Δώρου θα σταλεί στον αντίστοιχο αναπληρωματικό
νικητή, για τον οποίον ισχύουν όσα και για την αποδοχή του Δώρου από το βασικό
νικητή, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Διοργανώτριας έναντι
του αρχικού νικητή.
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα
στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν αντιστοιχούν
στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς ή/και στον προσωπικό τους
λογαριασμός στην εφαρμογή Instagram και στην εφαρμογή Tik Tok ή/και στο
τηλέφωνο του/ς και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν καθίσταται εφικτή η
ενημέρωση του/των νικητή/ών για το/α Δώρο/α εγκαίρως.
7. Αποδοχή & Απόδοση των Δώρων
Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους τυχερούς νικητές για τις λεπτομέρειες
χορήγησης των Δώρων, τα οποία θα αποστέλλονται στους νικητές με courier
απευθείας από την Χορηγό εταιρεία “Nakas Book House”, μετά από ταυτοποίηση
του προσώπου του κάθε νικητή.
Κάθε νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να
συμπληρώνει σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη
Διοργανώτρια μέσω email. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή
του Δώρου τους να έχουν ενημερώσει τη Διοργανώτρια μέσω email ή
προσωπικού/απευθείας μηνύματος (direct message) στο Instagram ή στο TikTok,
προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου
προς τη Διοργανώτρια.
Η Διοργανώτρια, μετά την επιβεβαίωση της αποδοχής του Δώρου από κάθε Νικητή, θα
διαβιβάσει τα στοιχεία του στην Χορηγό εταιρεία “Nakas Book House” προκειμένου να
επικοινωνήσει με τους Νικητές για την παράδοση/παραλαβή του Δώρου.
Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή
εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, ο εκάστοτε νικητής θα χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής
του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα
προσκληθεί με την αποστολή σχετικού προσωπικού/απευθείας μηνύματος στο

Instagram, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω να
παραλάβει το δώρο του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
επικοινωνίας μαζί του.
Οι νικητές οφείλουν να παραλάβουν τα Δώρα τους εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την αποδοχή τους. Η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας για
οποιαδήποτε αιτία απαλλάσσει την Διοργανώτρια από κάθε ευθύνη και
υποχρέωση απέναντι στους νικητές, δυνάμενη πλέον να διαθέσει ή να μην
διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.
8. Ευθύνη Διοργανώτριας
Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων
νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στο όρο 7,
καθώς και για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών κατά την
αποστολή του/ων Δώρου/ων του.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το/α Δώρο/α
χάνονται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α
κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι
στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.
Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές
δεν αποδεχθούν το/τα Δώρο/α ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν
συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά
του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.
Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, της
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας απόδοσης του Δώρου,
οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι
οιουδήποτε τρίτου προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε
τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα
στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η
προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς νικητή/ών και
επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το Δώρο
εγκαίρως.
H Διοργανώτρια, ομοίως, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς
τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα
και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή
έμμεσα, με την αποδοχή - παράδοση του/ του Δώρου, τη χρήση του και την εν
γένει κατοχή του. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια
απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη εμμέσως ή άμεσα σχετιζόμενη με το
Δώρο.
9. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική
εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής
των Δώρων, κλπ.
Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό,
συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση των email τους για τους σκοπούς
του παρόντος Διαγωνισμό. Επίσης οι νικητές αυτομάτως με την συμμετοχή τους
συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση ηχογραφήσεών τους ή
ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων
του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν
σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου
τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη
συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό –
κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από
μέρους τους.
10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και
αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν
από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη
αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου
προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή
και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του
νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.
Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού επεξεργάζεται
τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που λαμβάνει από τους ίδιους και
αφορούν συγκεκριμένα α. Όνομα, β. Επώνυμο, γ. Email, δ. Κινητό τηλέφωνο και ε.
Διεύθυνση κατοικίας (αποκλειστικά για τον νικητή και την παράδοση του Δωρου).
Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδομένων προβαίνει σε επεξεργασία αυτών στα πλαίσια του
Διαγωνισμού με βάση την συγκατάθεση του εκάστοτε συμμετέχοντος (άρθρο 6§1 α’
του ΓΚΠΔ) για τους ακόλουθους σκοπούς :
● Ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και νικητών και επικοινωνία μαζί τους
τόσο κατά το στάδιο προ της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά τη
διάρκεια και τη λήξη αυτού.
● Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας που απορρέουν από το
Διαγωνισμό.
Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού δύναται να
διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σε τρίτους αποδέκτες εκτός της ίδιας στις
ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
● εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπως
επιχειρήσεις στις οποίες η Διοργανώτρια έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την
εκτέλεση και διεκπεραίωση του διαγωνισμού καθώς και υποστηρικτικών
αυτού ενεργειών. Συγκεκριμένα οι εκτελούντες την επεξεργασία
περιλαμβάνουν:

○ Την εταιρεία Comment Picker: Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας μέσω email στο
[email protected] ή γραπτώς στην διεύθυνση: Nieuwveen,
The Netherlands, Business registration number (KvK): 73576492, ή
https://commentpicker.com/privacy-policy.php
○ Την ταχυδρομική εταιρεία ‘Γενική Ταχυδρομική’ για τους σκοπούς
παραλαβής και παράδοσης του Δώρου στον νικητή σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται από τους κανόνες του Ν. 4624/2019 και του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679.

Για τους σκοπούς αποστολής των Δώρων του εκάστοτε νικητή, υπεύθυνος για την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Χορηγός ο οποίος ενεργεί ως
Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Διοργανώτρια δεσμεύεται για τους
σκοπούς διεκπεραίωσης του διαγωνισμού να διαβιβάσει στον Χορηγό τα
προσωπικά δεδομένα των Νικητών για την αποστολή των Δώρων.
Διευκρινίζεται ότι η παροχή του συγκεκριμένου Δώρου του παρόντος
Διαγωνισμού αποτελεί χορηγία της εταιρείας “Nakas Book House” (Χορηγός), η
οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την συνολική κάλυψη της δαπάνης
απόκτηση τους και για την τελική απόδοσή του στον Νικητή. Αναλυτική
ενημέρωση για την Πολιτική του Χορηγού σχετικά με την προστασία των
προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση
https://www.nakasbookhouse.gr/content/oroi-hrisis.
Η Διοργανώτρια και ο Συνεργάτης/Χορηγός αναφορικά με την επεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων, αποφασίζουν έκαστος ξεχωριστά τους σκοπούς και τα
μέσα της επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, είναι Ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι
Επεξεργασίας. Κάθε μέρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με
τους ισχύοντες νόμους περί Προστασίας Δεδομένων για την από μέρος του
επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με την κύρια σύμβαση και
τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων
αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η συγκατάθεση δίνεται
ελεύθερα και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων παρέχονται, χωρίς
τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση της

Διοργανώτριας. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του
ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η
ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται μέσω γραπτού αιτήματος του που θα
απευθύνει ο συμμετέχων στην ως άνω Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση
email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700.
Για σκοπούς ταυτοποίησης και σωστής αποστολής του Δώρου στον νικητή,
εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου,
η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων
πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).
Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς
επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και
διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά
τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο
επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο
επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται
ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και
τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για
αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι
έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να
διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το
δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας
προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε

εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη
ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-
food.gr.
11. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του
Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους
όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να
αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη
ανακοίνωση στο blog της στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία
ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής
ενημέρωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.
12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή
Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της
αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους
παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί ή παραβιάζει κάποιον από
τους όρους του παρόντος,
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,
(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το
νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη,
(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή
παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη
σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου,

(στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους
αποκλεισμού του όρου 3.
Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν
πληρούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως
και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή
προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.
Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή
προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους
οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή μη
έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το
Διαγωνισμό.
Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των
χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές
συμπεριφορές ή συμπεριφορές που συνεπάγονται καταστρατήγηση των παρόντων
όρων.
Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της
Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή
ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα
αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε
έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
13. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της
Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr έως την λήξη του Διαγωνισμού.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε
συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

 1. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία
  Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε
  συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται πως έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής
  και ότι τους αποδέχεται πλήρως.
  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των
  εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε
  σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, πλην εκείνων που πηγάζουν
  από τους δημοσιοποιημένους όρους.
  Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα
  αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφως και δεν
  έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
  Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες
  Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους.
  Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος
  Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των
  διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε
  περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια
  της Αθήνας.