H εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY Α.Ε.», η οποία εδρεύει επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου 409 στο δήμο Ηρακλείου Αττικής, με Α.Φ.Μ. 800527008, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») θα συμμετέχει στην ενέργεια κοινωνικής ευθύνης που  διοργανώνει ο Σύλλογος μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ",  στο πλαίσιο της εκδήλωσης 6ος  24h Gaming Marathon που γίνεται στο κανάλι Youtube “Σχέδιο Β”, με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου και τη δράση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ. (εφεξής αποκαλούμενη η «Ενέργεια»)

Έναρξη ενέργειας: Ημέρα Σάββατο 24/11/2018 –  Ώρα 16:00

Λήξη ενέργειας: Ημέρα Κυριακή 25/11/2018 –  Ώρα 16:00

Σκοπός της Ενέργειας

H ενέργεια αποσκοπεί στη συγκέντρωση ποσού έως 3.000 ευρώ για το «Χαμόγελο του Παιδιού» προς ενίσχυση του Συλλόγου

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμμετοχής

Οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει σε κάθε παραγγελία που θα κάνουν στη Διοργανώτρια να χρησιμοποιούν τον κωδικό «XAMOGELO»

(εναλλακτικά: chamogelo, hamogelo, xamogelo, #chamogelo, #hamogelo, #xamogelo, CHAMOGELO, Chamogelo, #CHAMOGELO, #Chamogelo, #HAMOGELO, #Hamogelo, Xamogelo, #Xamogelo). Αφορά τις παραγγελίες, οι οποίες θα διενεργηθούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για το χρονικό διάστημα από τις 24 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 έως 25 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 στο πλαίσιο της εκδήλωσης 6ος 24h Gaming Marathon, με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου και τη δράση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr.

Ενημερωτικό κείμενο που θα αναρτηθεί

«Με κάθε παραγγελία (με τον κωδικό «XAMOGELO») από τις 16:00 στις 24/11 έως και τις 16:00 στις 25/11 στηρίζετε στον Οργανισμό ¨Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από την Εταιρεία και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Ενέργειας, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό  ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας  της Εταιρείας, “Online Delivery AE,” στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης.

Ανάκληση Ενέργειας – Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της, να αλλάξει, να ματαιώσει ή αναβάλει την ενέργεια με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής της παρούσας θα βρίσκονται ανηρτημένοι στο blog της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την ενέργεια κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [  [email protected] ].

Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στην ενέργεια εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στην Εταιρεία συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Εταιρείας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του συμμετέχοντος και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Εταιρείας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.