1. Στοιχεία Διοργανώτριας

H εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409, με Α.Φ.Μ. 800527008 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια», στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία «VODAFONE» διοργανώνει διαγωνισμό και κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: “efood x Vodafone CU”

Δώρα Διαγωνισμού:

  1. Εκπτωτικοί κωδικοί αξίας δεκαπέντε ευρώ (15€) για επόμενη παραγγελία από το efood
  2. Δωρεάν ‘’Φαγητό για ένα μήνα’’ αξίας τριακοσίων ευρώ (300€) (30 ημέρες x 10€)

Έναρξη Διαγωνισμού: 16/11/2021

Λήξη Διαγωνισμού: 16/1/2022 *

*Σε περίπτωση εξάντλησης των τριακοσίων δέκα (310) προσφερόμενων εκπτωτικών κωδικών πριν από την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού, ο Διαγωνισμός θα λήξει αυτόματα.

Προϋποθέσεις – Όροι Διαγωνισμού:

Οι χρήστες που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας www.e-food.gr ή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων (δηλ. μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, paypal κλπ) από τα συνεργαζόμενα με τη Διοργανώτρια καταστήματα «Vodafone CU».

Για κάθε παραγγελία που θα πραγματοποιούν οι χρήστες από τα ως άνω καταστήματα θα λαμβάνουν έναν (1) εκπτωτικό κωδικό αξίας δεκαπέντε ευρώ (15€), τον οποίο μπορούν να εξαργυρώσουν σε επόμενη παραγγελία από την ιστοσελίδα «www.efood.gr» ή την εφαρμογή «efood» που θα πληρωθεί ηλεκτρονικά (δηλ. μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, paypal κλπ) σε συνεργαζόμενα με τη Διοργανώτρια εστιατόρια και καφέ και ταυτόχρονα συμμετέχουν στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί για την παροχή δωρεάν φαγητού για ένα μήνα αξίας τριακοσίων ευρώ (300€).

Ο αριθμός των εκπτωτικών κουπονιών που θα διατεθούν στους χρήστες κατά τα ανωτέρω οριζόμενα είναι τριακόσιοι δέκα (310).

Οι νικητές θα λάβουν ειδοποίηση στο email τους, η οποία θα τους πληροφορεί για το εκπτωτικό κουπόνι που κέρδισαν καθώς και για την συμμετοχή τους στην κλήρωση για το Δώρο ‘’Φαγητό για ένα μήνα’’ .

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.e-food.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Οι χρήστες  θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με τη διενέργεια παραγγελιών μέσω της ιστοσελίδας www.e-food.gr ή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά από τα συνεργαζόμενα με τη Διοργανώτρια καταστήματα «Vodafone CU» κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού . Κάθε επιτυχώς ολοκληρωμένη παραγγελία, η οποία πραγματοποιείται με ηλετρονική πληρωμή, θα αντιστοιχεί σε ένα εκπτωτικό κουπόνι αξίας δεκαπέντε ευρώ (15€) και σε μία συμμετοχή στην κλήρωση για το φαγητό ενός μήνα. Οι χρήστες μπορούν να προβούν σε περισσότερες παραγγελίες, κερδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο περισσότερα εκπτωτικά κουπόνια και περισσότερες συμμετοχές στην κλήρωση. .  Η επικοινωνία με τους νικητές θα πραγματοποιηθεί μέσω του email που έχουν καταχωρίσει για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

5. Κλήρωση & Απόδοση του Δώρου ‘’Φαγητό για ένα μήνα’’

Ο μοναδικός νικητής του Δώρου ‘’Φαγητό για ένα μήνα’’ θα αναδειχθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 20/12/2021 με τυχαία επιλογή email μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος, εξασφαλίζοντας το τυχαίο της επιλογής των νικητών και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα σε αυτή. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ο νικητής και δύο αναπληρωματικοί για τις περιπτώσεις αδυναμίας εύρεσης του βασικού νικητή ή άρνησης αποδοχής του Δώρου..

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων κλήρωσης Δώρου ‘’Φαγητό για ένα μήνα’’

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr και θα αποσταλεί σχετικό email από τη Διοργανώτρια στο δηλωθέν email του νικητή την 20/12/2021. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του για το  Δώρο εντός 5 εργάσιμων ημερών ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, αντίστοιχο email θα σταλεί στον πρώτο κατά σειρά επιλεγμένο αναπληρωματικό νικητή. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο νικητής είναι εσφαλμένο ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του και το τηλέφωνο του νικητή και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί ο νικητής για το Δώρο εγκαίρως.

7. Αποδοχή και αποστολή του Δώρου

Το Δώρο θα αποσταλεί στον νικητή με ηλεκτρονική αλληλογραφία εντός 5 ημερών από την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο νικητής θα απωλέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας θα υπάρξει ανακοίνωση με την οποία θα προσκληθεί κατά σειρά ανάδειξης ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος εντός 2 εργάσιμων ημερών θα πρέπει να αποκριθεί κατά τα ανωτέρω προς τη Διοργανώτρια .

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη αποδοχής του Δώρου από το νικητή εντός της ορισθείσας προθεσμίας ως αναφέρεται στα άρθρα 6 και 7. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη, το Δώρο απώλλυται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές, σύ,φωνα με τα ανωτέρω. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποκριθεί ή δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του περί παραλαβής του Δώρου απώλλυται αυτομάτως.

9. Προβολή - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής του Δώρου, κλπ. Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ταυτόχρονα συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση του email τους για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και στη χρήση τυχόν ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπει σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού,. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό  ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύουν, επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας της Διοργανώτριας, ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς αποδεκτούς από τους χρήστες. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στο blog της στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, να μεταβάλει ή να τροποποιήσει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το δώρο ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

H συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή  σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει οποτεδήποτε συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και καλόπιστα μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την  ολοκλήρωση του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

13. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

14. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διοργανώτριας και του διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.