Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και οι νικητές είναι οι παρακάτω

-Μαρία Τουλκερίδου
-Άννα Φαρμάκη
-Ιωάννα Κορωνιωτάκη
-Μαριλίνα Νάνου

Όροι Διαγωνισμού - Κλήρωσης "Tutti Frutti"

1.             Στοιχεία Διοργανώτριας

H εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409, με Α.Φ.Μ. 800527008 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 127538701000, εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό και κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), με τους παρακάτω όρους.

2.             Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Tutti Frutti διαγωνισμός»

Δώρα Διαγωνισμού: Τα Δώρα που θα διατεθούν σε τέσσερις (4) τυχερούς Νικητές μέσω του Διαγωνισμού είναι τέσσερις (4) επιταγές με κουπόνια αξίας 100€ εκάστη (μία (1) επιταγή ανά κατάστημα και ανά νικητή) και συνολικής αξίας 400€, που θα μπορούν να εξαργυρωθούν, μέσω χρήσης Ιστοσελίδας “www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σε αγορές από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κατάστημα της «Φρουτεμπορική Μυλωνάς».

Διάρκεια Διαγωνισμού: είκοσι οκτώ (28) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 20/05/2024 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 16/06/2024

Ημερομηνία Κλήρωσης: 17/06/2024

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό ‘’Tutti Frutti’’: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι (α) είναι ενεργοί χρήστες της Ιστοσελίδας ‘’www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα κα (β) πραγματοποιούν παραγγελίες από το δίκτυο των καταστημάτων Φρουτεμπορική Μυλωνάς στην Αττική μέσω της ως άνω ιστοσελίδας ή/και εφαρμογής.

Για να συμμετάσχουν θα πρέπει να κλικάρουν το banner που θα υπάρχει μέσα στον online κατάλογο και με τον ως άνω τρόπο  να συναινέσουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πριν την αποστολή της παραγγελίας τους. Το ενημερωτικό κείμενο για το Διαγωνισμό που θα αποσταλεί στους χρήστες είναι το κάτωθι:

Tutti Frutti Διαγωνισμός

“Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για μια δωροεπιταγή αξίας 100€ για τα ψώνια του μήνα σου από τη Φρουτεμπορική Μυλωνάς. Κάθε παραγγελία είναι και μια συμμετοχή. Διπλή συμμετοχή για παραγγελίες άνω των 25€. Η κλήρωση θα γίνει στις 17/06. Για όρους και προϋποθέσεις μπες στο www.efood.gr/blog/mylonas

3.             Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:

(1ον)   είναι ενεργοί χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά,

(2ον)   έχουν κάνει έστω μια παραγγελία σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας “Φρουτεμπορική Μυλωνας”

(3ον)   διαμένουν στην Ελλάδα,

(4ον)   είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών), και

(5ον)   έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

(6ον) ακολουθήσουν τις οδηγίες έγκυρης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως περιγράφονται στον όρο 4.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και στην Φρουτεμπορική Μυλωνάς και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4.             Διαδικασία Συμμετοχής

Ο κάθε χρήστης που έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα ανωτέρω και επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή κλικάροντας την επιλογή “Συμμετοχή στον διαγωνισμό Tutti Frutti” και αποδεχόμενος το παρακάτω κείμενο: “Δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση για μια δωροεπιταγή αξίας 100€ για τα ψώνια του μήνα σου από τη Φρουτεμπορική Μυλωνάς. Κάθε παραγγελία είναι και μια συμμετοχή. Διπλή συμμετοχή για παραγγελίες άνω των 25€. Η κλήρωση θα γίνει στις 16/06. Για όρους και προϋποθέσεις μπες στο www.efood.gr/blog/mylonas”, πριν την αποστολή της  παραγγελίας του μέσω της ιστοσελίδας (www.e-food.gr) ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά στα συνεργαζόμενα καταστήματα Φρουτεμπορική Μυλωνάς, κατά το διάστημα από 20/05/2024 έως και 16/06/2024. Με τον παραπάνω τρόπο τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

Για παραγγελίες έως 25 ευρώ, ο κάθε χρήστης θεωρείται ότι έχει υποβάλλει μία (1) συμμετοχή, ενώ για παραγγελίες άνω των 25 ευρώ ο κάθε χρήστης θεωρείται ότι έχει υποβάλλει δύο (2) συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Για κάθε επόμενη παραγγελία, οι χρήστες θεωρείται αυτόματα ότι υποβάλλουν και την αντίστοιχη (βάσει της αξίας της παραγγελίας τους) συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Ειδικότερα, οι κανόνες που διέπουν τον Διαγωνισμό Tutti Frutti έχουν ως ακολούθως:

Ø   Μία (1) συμμετοχή: παραγγελία μικρότερη ή ίση από 25€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ø   Δύο (2) συμμετοχές: παραγγελία μεγαλύτερη των 25€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Ø   Πώς υποβάλλονται οι συμμετοχές: Με κάθε παραγγελία που ολοκληρώνεται επιτυχώς από τα καταστήματα Φρουτεμπορική Μυλωνάς μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής efood της Διοργανώτριας, κι εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει (κλικάρει) την επιλογή “Συμμετοχή στον διαγωνισμό Tutti Frutti” πριν την αποστολή της  παραγγελίας θεωρείται ότι έχει υποβληθεί  μία (1) συμμετοχή για παραγγελία μικρότερη ή ίση των 25€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αν η αξία της παραγγελίας είναι μεγαλύτερη από 25€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο (2) συμμετοχές. Εάν ο χρήστης πραγματοποιήσει εντός εξήντα (60) λεπτών περισσότερες από μία παραγγελίες από το ίδιο κατάστημα, θα θεωρείται ότι έχει υποβάλλει μόνο τη/τις συμμετοχή/συμμετοχές για την πρώτη χρονικά παραγγελία και όχι περισσότερες συμμετοχές.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας από το χρήστη (cancel order), την επόμενη μέρα θα αφαιρείται αυτόματα η/οι συμμετοχή/συμμετοχές που θα κέρδιζε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

5.             Κλήρωση

O Διαγωνισμός θα αναδείξει, μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα την 17η/6/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 409), τους τυχερούς νικητές από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, μέσω ειδικού τεχνολογικού εργαλείου (“random.org”), το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.

Η κλήρωση θα αναδείξει τέσσερις  (4) νικητές και τον αντίστοιχο αριθμό  αναπληρωματικών νικητώμ, από το σύνολο των συμμετοχών που συγκεντρώθηκαν με βάση τις παραγγελίες που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, και συγκεκριμένα θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής κι ο αντίστοιχος αναπληρωματικός για καθένα από τα τέσσερα (4) καταστήματα του δικτύου «Φρουτεμπορική Μυλωνάς».

Η επικοινωνία με τους νικητές της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί μέσω email ή/και με αποστολή SMS, στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης και με τα οποία συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση της 17ης/6/2024, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται και δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους.

Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση των Δώρων, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση την Διοργανώτρια.

Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι νικητές σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και οι αντίστοιχοι αναπληρωματικοί τους σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης ή/και αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους βασικούς νικητές σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

6.             Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αποδοχή του Δώρου από τις κληρώσεις & Προθεσμία Παράδοσης/Παραλαβής Δώρων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση (email) του νικητή, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Εναλλακτικά, δύναται να λάβει χώρα επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή αποστολής sms με χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο νικητής κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα.

Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου τους να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια μέσω email, με το οποίο θα επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια.

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο εκάστοτε νικητής θα χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα προσκληθεί με την αποστολή σχετικού email ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του να δηλώσει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου και να αποστείλει στη Διοργανώτρια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – νομιμοποιητικά έγγραφα.

Για την παράδοση των κουπονιών από τη Διοργανώτρια ισχύουν τα ακόλουθα:

Αποστολή κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες που τους κέρδισαν ηλεκτρονικά στο e-mail τους εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών.

Δυνατότητα εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν αποκλειστικά μέσω χρήσης Ιστοσελίδας www.e-food.gr’’  ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σε αγορές από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο κατάστημα της «Φρουτεμπορική Μυλωνάς.

Ισχύς εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία αποστολής τους στους νικητές του Διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια.

Τα Δώρα της κλήρωσης θα αποστέλλονται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του κάθε νικητή.

7.             Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στο όρο 6, καθώς και για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών κατά την αποστολή του/ων Δώρου/ων του.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το/α Δώρο/α χάνονται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.

Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν το/τα Δώρο/α ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας απόδοσης του Δώρου, οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε τρίτου προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς νικητή/ών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το Δώρο εγκαίρως.

H Διοργανώτρια, ομοίως, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή - παράδοση του/ του Δώρου, τη χρήση του και την εν γένει κατοχή του. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη εμμέσως ή άμεσα σχετιζόμενη με το Δώρο.

8.             Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων κλπ.

Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ταυτόχρονα συναινούν στην χρήση του ονόματός τους και των email τους καθώς και τυχόν ηχογραφήσεων ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συναίνεσή τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.

9.          Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που λαμβάνει από τους ίδιους και αφορούν συγκεκριμένα α. Όνομα, β. Επώνυμο, γ. Email, δ. Κινητό τηλέφωνο και ε. Διεύθυνση κατοικίας (αποκλειστικά για τον νικητή και την παράδοση του Δωρου).

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων προβαίνει σε επεξεργασία αυτών στα πλαίσια του Διαγωνισμού με βάση την συγκατάθεση του εκάστοτε συμμετέχοντος (άρθρο 6§1 α’ του ΓΚΠΔ) για τους ακόλουθους σκοπούς :

- Ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και νικητών και επικοινωνία μαζί τους τόσο κατά το στάδιο προ της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά τη διάρκεια και τη λήξη αυτού.

- Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας που απορρέουν από το Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού  δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σε τρίτους αποδέκτες εκτός της ίδιας στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

  • εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπως επιχειρήσεις στις οποίες η Διοργανώτρια έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση και διεκπεραίωση του διαγωνισμού καθώς και υποστηρικτικών αυτού ενεργειών. Συγκεκριμένα οι εκτελούντες την επεξεργασία περιλαμβάνουν:
  • την εταιρεία Random.org. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας μέσω email στο [email protected] ή γραπτός στην διεύθυνση: Customer Services, Randomness and Integrity Services Limited, Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin 2, D02 N767, Ireland.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση της Διοργανώτριας. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται μέσω γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει ο συμμετέχων στην ως άνω Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700.

Για σκοπούς ταυτοποίησης και σωστής αποστολής του Δώρου στον νικητή, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

10.         Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού,  να μεταβάλει ή να τροποποιήσει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.e-food.gr) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού.

11.         Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητών

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη,

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου,

(στ)   σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και καλόπιστα μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

12.         Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.e-food.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Διοργανώτριας [email protected]

13.         Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται πως έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής και ότι τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.