Όροι Διαγωνισμού - Κλήρωσης « GIVEAWAY PlayStation 5»

1. Στοιχεία Διοργανώτριας

Η   εταιρεία   με   την   επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της  Λεωφόρου Ηρακλείου 409, με Α.Φ.Μ. 800527008,   Δ.Ο.Υ.   ΦΑΕ   Αθηνών   εφεξής   καλούμενη   ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό   βάσει   των   προσωπικών   e-mail   που   νόμιμα   κατέχει   η   Διοργανώτρια   (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «GIVEAWAY PlayStation 5»

Έπαθλo Διαγωνισμού (εφεξής “Δώρo”):

Μία (1) συσκευή Sony Playstation 5

Έναρξη διαγωνισμού: 15/12/2022

Λήξη διαγωνισμού: 30/12/2022 (21.00)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31/12/2022 (21.00)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι της Διοργανώτριας και την ακολουθούν στην εφαρμογή YouTube, όπου η Διοργανώτρια διατηρεί λογαριασμό με το όνομα ‘’efood’’ και έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3. Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να δημοσιεύσουν σχόλιο (comment) στο video του Διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στο κανάλι της Διοργανώτριας στο Youtube, με το όνομα “Η ώρα του ποδοσφαίρου! + GIVEAWAY PlayStation 5” σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να είναι subscribers στο κανάλι της Διοργανώτριας και να έχουν κάνει like και comment στο video του Διαγωνισμού.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά, οι οποίοι ακολουθούν τη Διοργανώτρια (efood) στο YouTube, διαμένουν στην Ελλάδα και είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών).

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε χρήστης για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δημοσιεύσει ένα σχόλιο στην αντίστοιχη ανάρτηση (video) της Διοργανώτριας από το λογαριασμό της στο Youtube  για το δώρο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να είναι μέλη (subscribers) στο κανάλι της Διοργανώτριας και να έχουν κάνει like στο video του Διαγωνισμού, που θα “ανέβει” στο λογαριασμό της Διοργανώτριας στο YouTube κατά το διάστημα 15/12/2022-30/12/2022 και ώρα 21.00, που θα διενεργείται ο Διαγωνισμός. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για ένα σχόλιο, άρα και μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Ο νικητής του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί μέσω ειδικού site με το όνομα ‘’www.commentpicker.com”, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και να αναδειχθεί ο νικητής του δώρου του Διαγωνισμού ηλεκτρονικά με τυχαία επιλογή μεταξύ των εγκύρων συμμετοχών. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

5. Κλήρωση & Απόδοση Δώρων

O Διαγωνισμός θα αναδείξει μέσω κλήρωσης τον τυχερό νικητή από όσους συμμετέχοντες δημοσίευσαν σχόλια στο video της Διοργανώτριας σύμφωνα με τα παραπάνω μέσω του site με το όνομα ‘’www.commentpicker.com”, με τυχαία επιλογή μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών. Ο τυχερός νικητής του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (21.00). Ο νικητής του δώρου του Διαγωνισμού θα ενημερωθεί με απάντηση στο σχόλιο του στο video του Διαγωνισμού για τον τρόπο απόδοσης του δώρου του από την Διοργανώτρια. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια. Κατά την ανάδειξη του τυχερού νικητή μέσω της τυχαίες κλήρωσης που θα διεξαχθεί κατά τα ανωτέρω, θα αναδειχθεί και αντίστοιχος αναπληρωματικός νικητής σε περιπτώσεις αδυναμίας παραλαβής του Δώρου από τον βασικό νικητή.

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί στη σελίδα της Διοργανώτριας στο λογαριασμό της Διοργανώτριας στο YouTube μετά την ανάδειξη του τυχερού νικητή, με ονομαστική αναφορά του νικητή, με σχόλιο της Διοργανώτριας στο video του Διαγωνισμού, απάντηση στο σχόλιο του νικητή και με ανάρτηση του ονόματος του νικητή του Δώρου στο blog της Διοργανώτριας στην Ιστοσελίδα https://www.e-food.gr/blog/.

Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο τους εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, απαντώντας στο σχετικό σχόλιο της Διοργανώτριας,  ή η συμμετοχή του δεν είναι έγκυρη σύμφωνα με τον όρο 3, αντίστοιχο σχόλιο για την αποδοχή του Δώρου θα σταλεί στον αναπληρωματικό νικητή, για τον οποίο ισχύουν όσα και για την αποδοχή του Δώρου από το βασικό νικητή.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν χρησιμοποιήθηκε η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς ή  προσωπικός του/ς λογαριασμός στην εφαρμογή Youtube και το τηλέφωνο του/ς και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το/α Δώρο/α εγκαίρως.

7. Αποδοχή των Δώρων

Τα Δώρα θα αποστέλλονται με courier, στη δηλωθείσα από τον νικητή ταχυδρομική διεύθυνση, με επιβάρυνση της Διοργανώτριας με το κόστος αποστολής, μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του νικητή. Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να συμπληρώσει και να αποστείλει σχετικό έντυπο, το οποίο θα του έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια μέσω email, στη δηλωθείσα διεύθυνση e-mail, προκειμένου να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο εν λόγω νικητής θα χάσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα προσκληθεί με σχόλιο στο YouTube, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω να παραλάβει το δώρο του εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών για αποστολή του/ων Δώρου/ων του στην διεύθυνση που αυτός θα υποδείξει στη Διοργανώτρια, εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το Δώρο χάνεται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους αναπληρωματικούς νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής ή ο αναπληρωματικός νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του ή δεν ανταποκριθεί θετικά ή δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

9. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά της απονομής του Δώρου, κλπ. Προς το σκοπό αυτό ο νικητής, αυτομάτως με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση του ονόματός  του, του email του, καθώς και τυχόν ηχογραφήσεων ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός του και των δηλώσεών του από τη Διοργανώτρια και επιτρέπει σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου του, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συναίνεσή του (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους του έναντι της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές–προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

11. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης .

12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί ή παραβιάζει κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του όρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ΄οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr έως τη λήξη του Διαγωνισμού, την 31.12.2022.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

14. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Mε την δήλωση υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.