1. Στοιχεία Διοργανώτριας

Η   εταιρεία   με   την   επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου 409, με ΑΦΜ 800527008,   Δ.Ο.Υ.   ΦΑΕ   Αθηνών   εφεξής   καλούμενη   ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση  (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ο παρών Διαγωνισμός, η Διοργανώτρια Εταιρεία συνεργάζεται με την Εταιρεία με την Επωνυμία “ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ” που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Σενέκα 10 & Λεωφ. Κύμης, με ΑΦΜ 998279212 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής καλούμενη ο Συνεργάτης ή η Unilever).

Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ανάδειξης των νικητών και Ο Συνεργάτης  την ευθύνη κάλυψης της δαπάνης απόκτησης και παράδοσης των Δώρων στους νικητές.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Unilever football contest»

Έπαθλα Διαγωνισμού (εφεξής “Δώρο ή Δώρα”): Τα Δώρα που θα κληρωθούν και θα διατεθούν σε τρείς (3) τυχερούς νικητές μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι τα ακόλουθα:
Τρία (3) Apple Watch SE Aluminium 40mm

Η παροχή όλων των προαναφερόμενων Δώρων του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί χορηγία της Unilever, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την συνολική κάλυψη της δαπάνης απόκτηση τους, η δε Διοργανώτρια είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων

Διάρκεια Διαγωνισμού: επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 10/07/2024 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 14/07/2024

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι (α) είναι χρήστες της Ιστοσελίδας ‘’www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (β) ακολουθούν (follow) το λογαριασμό που διατηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram με το όνομα “efoodgr” , (γ) ακολουθήσουν τις οδηγίες που ειδικότερα θα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη περιγραφή της  δημοσίευσης (post) εκάστου Διαγωνισμού και (δ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3.

Κάθε συμμετέχων θα ενημερώνεται για την διαδικασία του Διαγωνισμού στη σχετική δημοσίευση (post) στο Instagram, όπου θα ενημερώνεται ότι ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, που θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:

(1ον) είναι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά,

(2ον) ακολουθούν τη Διοργανώτρια (efoodgr) στο Instagram

(3ον) διαμένουν στην Ελλάδα,

(4ον) είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών),

(5ον) έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα,

(6ον)   ακολουθήσουν τις οδηγίες έγκυρης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως περιγράφονται στον όρο 4.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία καθώς και στον Συνεργάτη και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε χρήστης για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει:

(α) να ακολουθεί (να είναι follower) του λογαριασμού που τηρεί η Διοργανώτρια στο Instagram με το όνομα efood,

(β) να ακολουθεί κάθε επιμέρους όρο που θα γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω της περιγραφής που θα αποτυπώνεται γραπτώς στη δημοσίευση (post) κάθε μεμονωμένου Διαγωνισμού στο Instagram του efoodgr

Οι χρήστες αυτοί θα μπουν σε κλήρωση μέσω ειδικής εφαρμογής με το όνομα ‘’Instagram Comment Picker’’, προκειμένου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και να αναδειχθεί ηλεκτρονικά με τυχαία επιλογή μέσω αυτής ο νικητής δώρου του Διαγωνισμού.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

5. Κλήρωση & Απόδοση Δώρων

O Διαγωνισμός θα αναδεικνύει, μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί την 15η/7/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, τους τυχερούς νικητές από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, μέσω ειδικής πιστοποιημένης εφαρμογής - site με το όνομα ‘’www.commentpicker.com”, η οποία διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι νικητές των δώρων του Διαγωνισμού θα ενημερώνονται για την ανάδειξη τους στην κλήρωση καθώς και για τον τρόπο απόδοσης του δώρου τους από την Διοργανώτρια με απευθείας μήνυμα (Direct message) στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram ή/και με απάντηση στο σχόλιο τους στη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού.

Στη συνέχεια η Διοργανώτρια θα τους παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας με την Unilever ή τον Συνεργάτη αυτής, προκειμένου να επικοινωνήσουν οι νικητές και να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους και την ανάγκη συμπλήρωσης δηλώσεων αποδοχής του δώρου και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από την Unilever προκειμένου να τους αποσταλεί το δώρο.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.

Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση των Δώρων, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Unilever

Κατά την ανάδειξη των τυχερών νικητών μέσω της τυχαίας κλήρωσης που θα διεξαχθεί κατά τα ανωτέρω, θα αναδειχθούν αντίστοιχα και αναπληρωματικοί νικητές σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους αρχικούς νικητές.

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στη δημοσίευση της Διοργανώτριας στο λογαριασμό της στο  Instagram μετά την ανάδειξη του/ων τυχερού/ών νικητή/ών, με ονομαστική αναφορά (tag) του κάθε νικητή, με την αποστολή σχετικού προσωπικού/απευθείας μηνύματος σε κάθε νικητή και με ανάρτηση του ονόματος του νικητή κάθε Δώρου στο blog της Διοργανώτριας στην Ιστοσελίδα www.e-food.gr.

Στην περίπτωση που οι νικητές δεν επικοινωνήσουν με την Unilever εντός τριών (3) ημερών από την επικοινωνία με τη Διοργανώτρια ή δεν αποδεχθούν τα Δώρα τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επικοινωνία με την Unilever/Συνεργάτη της Unilever η συμμετοχή τους δεν είναι έγκυρη σύμφωνα με τον όρο 3, αντίστοιχο προσωπικό/απευθείας μήνυμα για την αποδοχή του Δώρου θα σταλεί στον αντίστοιχο αναπληρωματικό νικητή, για τον οποίον ισχύουν όσα και για την αποδοχή του Δώρου από το βασικό νικητή, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια της Διοργανώτριας έναντι του αρχικού νικητή.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια ή η Unilever σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν αντιστοιχούν στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς ή/και στον προσωπικό τους λογαριασμός στην εφαρμογή Instagram ή/και στο τηλέφωνο του/ς και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν καθίσταται εφικτή η ενημέρωση του/των νικητή/ών για το/α Δώρο/α εγκαίρως.

7. Αποδοχή των Δώρων

Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους τυχερούς νικητές για τις λεπτομέρειες χορήγησης των Δώρων, τα οποία θα αποσταλούν σε κάθε νικητή με courier στα στοιχεία παράδοσης που θα υποδείξει κάθε Νικητής, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων εκάστου Νικητή και με μέριμνα και δαπάνες της Unilever.

Κάθε νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να συμπληρώνει σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από την Unilever  μέσω email με το οποίο θα αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων για την αποστολή του δώρου και θα αποδέχονται το δώρο.

Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου τους να έχουν ενημερώσει τη Διοργανώτρια μέσω email ή προσωπικού/απευθείας μηνύματος (direct message) στο Instagram, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια.

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή δεν επικοινωνήσουν στη συνέχεια εντός τριών (3) εργασίμων ημερών με την Unilever ή δεν προσκομίσουν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επικοινωνία τους με την Unilever το ανωτέρω έντυπο υπογεγραμμένο , ο εκάστοτε νικητής θα χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα προσκληθεί με την αποστολή σχετικού προσωπικού/απευθείας μηνύματος στο Instagram, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω να παραλάβει το δώρο του εντός των ανωτέρω προθεσμιών      Ευθύνη  Unilever / Διοργανώτριας

Η  Unilever και η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6 και 7, καθώς και για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών κατά την αποστολή του/ων Δώρου/ων του στην διεύθυνση που αυτός θα κοινοποιήσει στην Unilever

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή δεν καταστεί εφικτή για οποιονδήποτε λόγο η παράδοση του Δώρου μέσω courier, το/α Δώρο/α χάνονται και η Διοργανώτρια και η Unilever δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.

Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν το/τα Δώρο/α ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Unilever, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε τρίτου προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

H Διοργανώτρια και η Unilever, ομοίως, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή - παράδοση του/ των Δώρων, τη χρήση τους και την εν γένει κατοχή τους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η  Διοργανώτρια καθώς και η Unilever απαλλάσσονται πλήρως και από κάθε ευθύνη αναφορικά με την ορθή λειτουργία των Δώρων και δεν παρέχουν εγγύηση για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση των Δώρων , για τα οποία αποκλειστική ευθύνη φέρει η κατασκευάστρια Εταιρεία ή/και αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

8. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια και η Unilever διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά της απονομής των Δώρων, κ.λπ..

Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση του ονόματός  τους, του email τους, καθώς και τυχόν ηχογραφήσεων ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συναίνεσή τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.

Η Unilever δεν θα κάνει καμία χρήση των προσωπικών στοιχείων των νικητών, πέραν της αναγκαίας για την αποστολή του Δώρου τους.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που λαμβάνει από τους ίδιους και αφορούν συγκεκριμένα α. Όνομα, β. Επώνυμο, γ. Email, δ. Κινητό τηλέφωνο και ε. Διεύθυνση κατοικίας (αποκλειστικά για τον νικητή και την παράδοση του Δωρου).

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων προβαίνει σε επεξεργασία αυτών στα πλαίσια του Διαγωνισμού με βάση την συγκατάθεση του εκάστοτε συμμετέχοντος (άρθρο 6§1 α’ του ΓΚΠΔ) για τους ακόλουθους σκοπούς :

- Ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και νικητών και επικοινωνία μαζί τους τόσο κατά το στάδιο προ της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά τη διάρκεια και τη λήξη αυτού.

- Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας που απορρέουν από το Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού  δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σε τρίτους αποδέκτες εκτός της ίδιας στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

  • εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπως επιχειρήσεις στις οποίες η Διοργανώτρια έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση και διεκπεραίωση του διαγωνισμού καθώς και υποστηρικτικών αυτού ενεργειών. Συγκεκριμένα οι εκτελούντες την επεξεργασία περιλαμβάνουν:
  • Την εταιρεία      Guarantee ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Διεύθυνση: Κύπρου 46 και Πλούτωνος, Δάφνη, ΤΚ 17236 με ΑΦΜ 800849913, ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου.
  • Την εταιρεία Comment Picker: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας μέσω email στο [email protected] ή γραπτώς στην διεύθυνση: Nieuwveen, The Netherlands, Business registration number (KvK): 73576492, ή https://commentpicker.com/privacy-policy.php
  • Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση της Διοργανώτριας. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται μέσω γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει ο συμμετέχων στην ως άνω Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700.

Για σκοπούς ταυτοποίησης και σωστής αποστολής του Δώρου στον νικητή, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού.

H Unilever δε θα αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ούτε θα προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία αυτών παρά μόνο στα στοιχεία των νικητών, αφού λάβει προηγουμένως την έγγραφη ειδική συγκατάθεσή τους κατόπιν ειδικής ενημέρωσής τους, και μόνο για το σκοπό της αποστολής των δώρων τους.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

10. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια και η Unilever διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλουν μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, να αλλάξουν τα δώρα ή να ματαιώσουν ή αναβάλουν το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

11. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί ή παραβιάζει κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη,

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου,

(στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του όρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που συνεπάγονται καταστρατήγηση των παρόντων όρων.

Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Unilever παύουν να υφίστανται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

12. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr έως την λήξη του Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

13. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Mε την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας και της Unilever πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.