1. Στοιχεία Διοργανώτριας

Η   εταιρεία   με   την   επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλείου 409, με ΑΦΜ 800527008,   Δ.Ο.Υ.   ΦΑΕ   Αθηνών   εφεξής   καλούμενη   ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 1. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «SPITIMOUSPITAKIMOU»

Έπαθλα Διαγωνισμού (εφεξής “Δώρο ή Δώρα”): Κάλυψη δαπάνης ενοικίων για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (ακαδ. έτος 2023 -2024, από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Αυγούστου), μέχρι μέγιστου ποσού μηνιαίως πεντακοσίων ευρώ (500€) και συνολικά ετησίως έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€).

Αριθμός νικητών: ένας (1) νικητής

Διάρκεια Διαγωνισμού: Είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 6/6/2023 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 25/06/2023

Προϋποθέσεις διαγωνισμού: Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι:

(α) είναι φοιτητές σε δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένη σχολή,

(β) διατηρούν υπό την ιδιότητα του μισθωτή είτε οι ίδιοι ατομικά είτε κάποιος από τους γονείς τους ενεργή μίσθωση κατοικίας στον τόπο όπου βρίσκεται η ανωτέρω σχολή,

(γ) πραγματοποιήσουν έστω μία (1) παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας www.e-food.gr ή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά κάνοντας παράλληλα χρήση του κωδικού “SPITIMOUSPITAKIMOU” ή “SPITIMOYSPITAKIMOY” ή “spitimouspitakimou” ή “spitimoyspitakimoy” και

(δ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:

(1ον) είναι χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά,

(2ον) κατέχουν την ιδιότητα του φοιτητή σε δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένη σχολή και μπορούν να αποδείξουν αυτή την ιδιότητα μέσω επίδειξης φοιτητικής ταυτότητας ή/και βεβαίωσης που εκδίδεται από τη σχολή στην οποία φοιτούν,

(3ον) διατηρούν υπό την ιδιότητα του μισθωτή είτε οι ίδιοι ατομικά είτε κάποιος από τους γονείς τους ενεργή μίσθωση κατοικίας στον τόπο όπου βρίσκεται η ανωτέρω σχολή,

(4ον) διαμένουν στην Ελλάδα και

(5ον) είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών),

(6ον) έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και,

(7ον) ακολουθήσουν τις οδηγίες έγκυρης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως περιγράφονται στον όρο 4.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή κι εφόσον τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια να επιδεικνύουν το φοιτητικό τους πάσο (ταυτότητα, κ.λπ.) και την αστυνομική τους ταυτότητα, προς έλεγχο ταυτοπροσωπίας και πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια εταιρεία και το (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη.

Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

 1. Διαδικασία Συμμετοχής

Κάθε χρήστης για να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εισάγει μία φορά τον κωδικό “SPITIMOUSPITAKIMOU” σε μία παραγγελία του μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής για κινητά www.e-food.gr κατά το διάστημα 06/06/2023-25/06/2023 κατά το οποίο θα διαρκεί ο Διαγωνισμός. Σε επόμενες παραγγελίες δεν απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού.

Όσοι χρήστες παίρνουν μέρος στο Διαγωνισμό και κατ’ επέκταση στην κλήρωση θα ενημερώνονται με ειδοποίηση στο email, το οποίο έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του efood.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας (cancel order), την επόμενη μέρα θα αφαιρείται αυτόματα η συμμετοχή που θα κατοχύρωνε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

Από την έναρξη του Διαγωνισμού, θα διατίθεται  σχετικό έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο που θα λάβουν οι χρήστες, στο οποίο θα αναγράφεται ότι: “Μπες στο efood, γέμισε το καλάθι σου με 1+1 προσφορές και βάλε στο πεδίο κουπονιού τον κωδικό SPITIMOUSPITAKIMOU για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις το ενοίκιό σου για 1 ακαδημαϊκό έτος.

*Η πρώτη σου παραγγελία που θα περιλαμβάνει τον σχετικό κωδικό αποτελεί και τη συμμετοχή σου στην κλήρωση.

** Οι Όροι του διαγωνισμού διατίθενται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας
- Ο νικητής θα πρέπει να έχει κάνει έστω μία παραγγελία, η οποία θα περιέχει τον κωδικό “SPITIMOUSPITAKIMOU” ή “SPITIMOYSPITAKIMOY” ή “spitimouspitakimou” ή “spitimoyspitakimoy”.
- Απαιτείται η ύπαρξη συμφωνητικού μίσθωσης αναρτημένου στο ΤΑΧΙS, στην οποία θα πρέπει να έχει συμβληθεί ως μισθωτής είτε ο ίδιος ο νικητής είτε  κάποιος από τους γονείς του.
- Απαιτείται το μισθωτήριο να αφορά σε κατοικία, η οποία βρίσκεται στην ίδια πόλη με αυτή που βρίσκεται η σχολή όπου φοιτά ο νικητής, όπως αποδεικνύεται και προκύπτει από τη φοιτητική του ταυτότητα / πάσο / βεβαίωση σπουδών.
- Ο νικητής του διαγωνισμού θα ενημερωθεί στις 05/07/2023 με e-mail, και σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με μήνυμα ή κλήση στο κινητό από την Διοργανώτρια.

 1. Κλήρωση

O Διαγωνισμός θα αναδείξει, μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα την 5η/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 409), τους τυχερούς νικητές από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, μέσω ειδικού τεχνολογικού εργαλείου (“random.org”), το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.

Η επικοινωνία με τον νικητή της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί μέσω email ή/και με αποστολή SMS, στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης και με τα οποία συμμετέχει αυτόματα στον Διαγωνισμό και στη Μεγάλη κλήρωση της 05/07/2023, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του παρόντος Διαγωνισμού.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ο νικητής που ορίζεται στο Διαγωνισμό και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης ή/και αδυναμίας παραλαβής του Δώρου από τον αρχικό νικητή.

 1. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων, Αποδοχή & Απόδοση Δώρων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση (email) του νικητή, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Εναλλακτικά, δύναται να λάβει χώρα επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή αποστολής sms με χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο νικητής κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα.

Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να συμπληρώνει σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια μέσω email, με το οποίο θα επιβεβαιώσει την πρόθεσή του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια.

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο εκάστοτε νικητής θα χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα προσκληθεί με την αποστολή σχετικού email ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του να δηλώσει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου και να αποστείλει στη Διοργανώτρια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – νομιμοποιητικά έγγραφα.

Απόδοση Δώρου: Για την απόδοση του Δώρου, απαραιτήτως θα προηγηθεί ταυτοποίηση του προσώπου του νικητή και αποστολή προς τη Διοργανώτρια όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ενδεικτικά: αστυνομική ταυτότητα του Νικητή και του γονέα, (εφόσον ο τελευταίος είναι μισθωτής), φοιτητική ταυτότητα / πάσο και βεβαίωση σπουδαστή, αποδεικτικό δήλωσης της μίσθωσης στην αρμόδια φορολογική αρχή, συνοδευόμενο με το  ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (εφόσον έχει συναφθεί), από τα οποία να προκύπτει ότι (α)  η μίσθωση, υπό την ιδιότητα του μισθωτή, έχει συναφθεί στο όνομα του νικητή ή σε κάποιον από τους γονείς του, (β) το σπίτι που ενοικιάζεται βρίσκεται στην ίδια πόλη με αυτή που βρίσκεται η σχολή όπου φοιτά ο νικητής και συμπίπτει με αυτή που αναγράφεται στο πάσο του, (γ) η διάρκεια της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το χρονικό διάστημα ολόκληρου του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024, αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος τηρείται απαραιτήτως σε ελληνικό πιστοποιημένο τραπεζικό ίδρυμα, και κάθε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί για την καταβολή του χρηματικού επάθλου κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας και σύμφωνα με το νόμο.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Διοργανώτρια θα πιστώσει το χρηματικό έπαθλο στον υποδεικνυόμενο τραπεζικό λογαριασμό με μια εφάπαξ τραπεζική κατάθεση για το σύνολο των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2023 έως και Αύγουστο 2024 και μέχρι του ανώτατου χρηματικού ποσού των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€), με αιτιολογία κατάθεσης “Απόδοση χρηματικού επάθλου Διαγωνισμού SpitimouSpitakimou από το efood για την εξόφληση μισθωμάτων 9/2023 - 8/2024 για λογαριασμό του …… [όνομα νικητή]”.

Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την απόδοση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια. Εν προκειμένω, διευκρινίζεται ότι το χρηματικό έπαθλο που διατίθεται ως Δώρο στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού υπόκειται σε φόρο δωρεάς, ο οποίος αποδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις.

 1. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το Δώρο χάνεται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.

Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν το Δώρο ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας απόδοσης του Δώρου, οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε τρίτου προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς νικητή/ών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το Δώρο εγκαίρως.

Επιπλέον, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια για τη διάθεση του χρηματικού επάθλου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του παρόντος Διαγωνισμού, της κλήρωσης και της συνακόλουθης απόδοσης του Δώρου στον νικητή.

H Διοργανώτρια, ομοίως, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή - παράδοση του/ του Δώρου, τη χρήση του και την εν γένει κατοχή του. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη εμμέσως ή άμεσα σχετιζόμενη με το Δώρο.

 1. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ.

Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση των email τους για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμό. Επίσης οι νικητές αυτομάτως με την συμμετοχή τους συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές–προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

 1. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού.

 1. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί ή παραβιάζει κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές,

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη,

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου,

(στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του όρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να μην προβαίνουν σε καταχρηστικές συμπεριφορές ή συμπεριφορές που συνεπάγονται καταστρατήγηση των παρόντων όρων.

Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

 1. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr έως την λήξη του Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

 1. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Mε την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως.

O νικητής του χρηματικού επάθλου δεσμεύεται ότι θα διαχειριστεί και θα χρησιμοποιήσει το ποσό της δωρεάς αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται, δηλαδή για την εξόφληση των ενοικίων μηνών Σεπτεμβρίου 2023 έως Αυγούστου 2024 που αφορούν στην κατοικία που ενοικιάζει και χρησιμοποιεί ως φοιτητική στέγη, και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο νικητής - δωρεοδόχος παραβεί την ανωτέρω υποχρέωση σχετικά με τη διάθεση του χρηματικού επάθλου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση και χωρίς καμία καθυστέρηση επιστροφή  των χρημάτων που του κατέβαλε, κατόπιν προηγούμενου αιτήματός της προς τον νικητή - δωρεοδόχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει, χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώματα αναζήτησης τυχόν περαιτέρω ζημιών της Διοργανώτριας από τον νικητή - δωρεοδόχο.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η χορηγία του χρηματικού επάθλου (δωρεά) γίνεται χωρίς ο νικητής (δωρεοδόχος) να παρέχει κάποιο αντάλλαγμα στη Διοργανώτρια (δωρήτρια) και ότι η Διοργανώτρια δεν διατηρεί καμία οικονομική ή άλλης φύσεως αξίωση έναντι του νικητή.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική.

Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.