Όροι διαγωνισμού efood

Όροι Διαγωνισμού - Κλήρωσης "Order In & Win with Coca - Cola Euro edition"

1. Στοιχεία Διοργανώτριας

H εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409, με Α.Φ.Μ. 800527008 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 127538701000, εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό και κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), με τους παρακάτω όρους.

Προκειμένου να υλοποιηθεί ο παρών Διαγωνισμός, η Διοργανώτρια Εταιρεία συνεργάζεται με την Εταιρεία με την Επωνυμία “Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ.” και τον διακριτικό τίτλο “Coca Cola 3E”, με ΑΦΜ 094277965 και Αρ. ΓΕΜΗ  000677301000, που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 9, η οποία εφεξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας ως Συνεργάτης.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Order In & Win with Coca - Cola Euro Edition»

Δώρα Διαγωνισμού: Τα Δώρα του Διαγωνισμού που θα  διατεθούν μέσω του Διαγωνισμού είναι:

(α) Φαγητό για ένα (1) έτος από το efood: Τρία (3) πακέτα κουπονιών συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) έκαστος, με δυνατότητα εξαργύρωσης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα, πλην φυσικών καταστημάτων  σούπερ μάρκετ, μέσω χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του efood και ισχύ εξαργύρωσης εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αποστολής των κουπονιών στους νικητές

(β) Δύο (2) νικητές θα κερδίσουν τα ψώνια  για ένα (1) χρόνο από το efoodmarket, συνολικής αξίας 1200€ (12 x 100€) έκαστος

(γ) Φαγητό για έξι (6) μήνες από το efood: Δυο (2) πακέτα κουπονιών συνολικής αξίας χιλίων οκτακωσίων ευρώ (1.800,00€) έκαστος, με δυνατότητα εξαργύρωσης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα, πλην φυσικών καταστημάτων  σούπερ μάρκετ, μέσω χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του efood και ισχύ εξαργύρωσης εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αποστολής των κουπονιών στους νικητές

(δ) Δύο (2) κουπόνια αξίας 500 ευρώ με δυνατότητα εξαργύρωσης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα, πλην φυσικών καταστημάτων  σούπερ μάρκετ, μέσω χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του efood και ισχύ εξαργύρωσης εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αποστολής των κουπονιών στους νικητές

(ε) Ένα (1) κουπόνια αξίας 200 ευρώ με δυνατότητα εξαργύρωσης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα, πλην φυσικών καταστημάτων  σούπερ μάρκετ, μέσω χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του efood και ισχύ εξαργύρωσης εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αποστολής των κουπονιών στους νικητές

(στ) Διακόσια (200) κουπόνια αξίας 10 ευρώ με δυνατότητα εξαργύρωσης σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα, πλην φυσικών καταστημάτων  σούπερ μάρκετ, μέσω χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής του efood και ισχύ εξαργύρωσης εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αποστολής των κουπονιών στους νικητές

(ζ) Έξι (6) Samsung LED TV 65CU7172 65" 4Κ Ultra HD

(η) Τρία (3) Playstation 5

(θ) Τρία (3) EA Sports FC 24 PlayStation 5

Η παροχή όλων των προαναφερόμενων Δώρων του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί χορηγία του Συνεργάτη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συνολική κάλυψη της δαπάνης απόκτηση τους, η δε Διοργανώτρια παραμένει υπεύθυνη για την τελική απόδοσή τους στους Νικητές.

Αριθμός νικητών: διακόσιοι είκοσι δύο (222) Νικητές

Διάρκεια Διαγωνισμού: Τριάντα μια (31) ημερολογιακές ημέρες, με ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού: 14 Ιουνίου 2024 και ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 14 Ιουλίου 2024

Ημερομηνία Κλήρωσης: 24/07/2024

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό ‘’Order In & Win’’: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν (α) όλοι οι χρήστες που διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.efood.gr και στην αντίστοιχη εφαρμογή e-food για κινητά και (β) πραγματοποιούν παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα Coca - Cola ή Coca - Cola deals μέσω της ως άνω ιστοσελίδας και εφαρμογής. Για να συμμετάσχουν θα πρέπει στην πρώτη παραγγελία που θα κάνουν με τον ως άνω τρόπο  να συναινέσουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πριν την αποστολή της παραγγελίας τους.

Το ενημερωτικό κείμενο για το Διαγωνισμό που θα αποσταλεί στους χρήστες είναι το κάτωθι:

Καλησπέρα και καλώς ήρθες στο πιο ευχάριστο και γρήγορο σεμινάριο μαθηματικών που σου προσφέρει το efood μέσα από τον διαγωνισμό Coca-Cola Order In & Win - Euro edition.

Ας ξεκινήσουμε όμορφα και απλά:

Αγαπημένο σου πιάτο + Coca-Cola = 1 συμμετοχή στον διαγωνισμό

Επίλεξες Coca-Cola Deals = 2 συμμετοχές στον διαγωνισμό

Είδες πόσο απλά μαζεύεις συμμετοχές; Και τι διεκδικείς; 20.000€ σε efood κουπόνια, 6 Samsung LED τηλεοράσεις, 3 PlayStation 5 και 3 EA Sports FC 24 για το PlayStation 5.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να προσθέσεις μια Coca-Cola στην παραγγελία σου και να πατήσεις πάνω στο ειδικό κουτάκι πριν την στείλεις ή στο σχετικό banner που θα βρεις στο efood, συναινώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο για τη συμμετοχή σου στον Διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός λήγει στις 14/7 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31/7/2024

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια, και συγκεκριμένα:

(1ον)   είναι ενεργοί χρήστες της ιστοσελίδας www.efood.gr ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά, και

(2ον) συναινέσουν ότι θέλουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πριν την αποστολή της παραγγελίας τους,

(3ον)    έχουν  πραγματοποιήσει έστω μια (1) παραγγελία που περιλαμβάνει προϊόντα Coca - Cola ή Coca - Cola deals μέσω της ως άνω ιστοσελίδας και εφαρμογής, και

(4ον)  διαμένουν στην Ελλάδα, και

(5ον) είναι ενήλικοι (άνω των 18 ετών), και

(6ον)   έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, και

(7ον)   ακολουθήσουν τις οδηγίες έγκυρης συμμετοχής στον Διαγωνισμό, όπως περιγράφονται στον όρο 4.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Ο κάθε χρήστης που έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα ανωτέρω και επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή κλικάροντας την επιλογή “Συμμετοχή στον διαγωνισμό Order In & Win” πριν την αποστολή της πρώτης παραγγελίας του που θα περιλαμβάνει προϊόν Coca - Cola ή Coca - Cola deal μέσω της ιστοσελίδας (www.e-food.gr) ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά κατά το διάστημα από 14/06/2024 έως και 14/07/2024.

Οι συμμετοχές καταχωρούνται αποκλειστικά μέσω παραγγελιών σε εστιατόρια, που περιλαμβάνουν προϊόν Coca - Cola ή Coca - Cola deal, εξαιρουμένων λοιπών καταστημάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ή (www.e-food.gr) ή στην αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά.

Σε κάθε επόμενη παραγγελία οι χρήστες θα κερδίζουν συμμετοχές, τον αριθμό των οποίων θα μπορούν να παρακολουθούν μέσω του προφίλ τους στο my order in & win, ένα νέο πεδίο που θα εμφανίζεται μετά τη δήλωση συμμετοχής των χρηστών στο διαγωνισμό στην ιστοσελίδα ή/και εφαρμογή www.e-food.gr.

Οι συμμετοχές αντιστοιχούν σε διαφορετικά δώρα, τα οποία διεκδικούνται με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω.

Όσοι χρήστες παίρνουν μέρος στο Διαγωνισμό και δικαιούνται να συμμετέχουν στις κληρώσεις θα ενημερώνονται με ειδοποίηση στο  συνδεδεμένο με το efood email τους, αλλά και μέσω του προφίλ τους στο my order in & win για το συνολικό αριθμό συμμετοχών που έχουν συγκεντρώσει και τα δώρα που διεκδικούν.

Η επικοινωνία με τους νικητές των κληρώσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω email, ή/και με αποστολή SMS στα κινητά που έχουν  καταχωρίσει οι χρήστες και με τα οποία οι χρήστες συμμετέχουν αυτόματα στον Διαγωνισμό και στη μεγάλη κλήρωση της 31/07/2024, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας από το χρήστη (cancel order), την επόμενη μέρα θα αφαιρείται αυτόματα η/οι συμμετοχή/συμμετοχές που θα κέρδιζε ο χρήστης αν είχε πραγματοποιήσει την παραγγελία. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

Κανόνες

Μία (1) συμμετοχή: παραγγελία που περιλαμβάνει προϊόν Coca - Cola

Δύο (2) συμμετοχές: παραγγελία που περιλαμβάνει Coca - Cola Deal

Πώς κερδίζονται οι συμμετοχές:

Με κάθε παραγγελία που ολοκληρώνεις επιτυχώς και περιλαμβάνει προϊόν Coca - Cola ή Coca - Cola deal μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής efood της Διοργανώτριας, κερδίζεις μία (1) συμμετοχή για παραγγελία που περιλαμβάνει προϊόν Coca - Cola. Αν η παραγγελία σου είναι παραγγελία που περιλαμβάνει Coca - Cola Deal, κερδίζεις 2 συμμετοχές. Εάν ο χρήστης πραγματοποιήσει εντός εξήντα λεπτών περισσότερες από μία παραγγελίες από το ίδιο κατάστημα, θα κερδίζει μόνο τη/τις συμμετοχή/συμμετοχές για την πρώτη χρονικά παραγγελία και όχι περισσότερες συμμετοχές.

5. Κλήρωση

O Διαγωνισμός θα αναδείξει, μέσω κλήρωσης που θα διεξαχθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, και συγκεκριμένα την 24η/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος Ηρακλείου 409), τους τυχερούς νικητές από όσους συμμετείχαν έγκυρα στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους, μέσω ειδικού τεχνολογικού εργαλείου (“random.org”), το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλέγοντας με αυτόματο και τυχαίο τρόπο μεταξύ των συμμετοχών, χωρίς οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν διακόσιοι είκοσι τρία (223) τυχεροί νικητές και ο αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών νικητών.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο.

Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι νικητές σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και οι αντίστοιχοι αναπληρωματικοί τους σε περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης ή/και αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους βασικούς νικητές σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με την αποστολή σχετικού e-mail από την Διοργανώτρια ή/και με αποστολή SMS, μέσω χρήστης των αντίστοιχων στοιχείων επικοινωνίας που έχουν  καταχωρήσει οι χρήστες και με τα οποία συμμετέχουν αυτόματα στον Διαγωνισμό και στη κλήρωση της 24η/07/2024.

Ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν την παραλαβή του Δώρου του να συμπληρώνει σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια μέσω email, με το οποίο θα επιβεβαιώσει την πρόθεσή του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια.

Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση ή δεν καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο εκάστοτε νικητής θα χάνει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θα προσκληθεί με την αποστολή σχετικού email ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει κατά τα ανωτέρω εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του να δηλώσει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου και να αποστείλει στη Διοργανώτρια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας για οποιαδήποτε αιτία απαλλάσσει την Διοργανώτρια από κάθε ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στους νικητές, δυνάμενη πλέον  να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

7. Αποδοχή του Δώρου από τις κληρώσεις & Προθεσμία Παράδοσης/Παραλαβής Δώρων

Για την παράδοση των κουπονιών από τη Διοργανώτρια στους νικητές ισχύουν τα ακόλουθα:

Αποστολή κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες που τους κέρδισαν ηλεκτρονικά από τη Διοργανώτρια στο e-mail τους εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών.

Δυνατότητα εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν αποκλειστικά μέσω χρήσης Ιστοσελίδας www.e-food.gr’’ ή της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, σε αγορές από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με την Εταιρεία κατάστημα, πλην φυσικών καταστημάτων σούπερ μάρκετ.

Ισχύς εξαργύρωσης κουπονιών: Οι εκπτωτικοί κωδικοί δύνανται να εξαργυρωθούν εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία αποστολής τους στους νικητές του Διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια ή σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης που θα αναγράφεται σε αυτούς.

Αποστολή λοιπών Δώρων του Διαγωνισμού: Τα λοιπά Δώρα του διαγωνισμού θα αποδοθούν στους νικητές μέσω κούριερ, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με τη διοργανώτρια και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

Τα Δώρα της κληρώσεως, πλην των κουπονιών, θα παραδίδονται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του κάθε νικητή. Ο κάθε νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του Δώρου του να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητά του.

Οι νικητές οφείλουν να παραλάβουν τα Δώρα τους εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή τους. Η πάροδος της ανωτέρω προθεσμίας για οποιαδήποτε αιτία απαλλάσσει την Διοργανώτρια από κάθε ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στους νικητές, δυνάμενη πλέον  να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

8.             Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στο όρο 7, καθώς και για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών κατά την αποστολή του/ων Δώρου/ων του.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το/α Δώρο/α χάνονται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στον/στους αναπληρωματικό/ούς νικητή/ές.

Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν το/τα Δώρο/α ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/τους περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια, μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας απόδοσης του Δώρου, οπότε θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε τρίτου προσώπου, συμμετέχοντα ή/και νικητή ή/και οποιουδήποτε τρίτου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς και το τηλέφωνο του/ς νικητή/ών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το Δώρο εγκαίρως.

H Διοργανώτρια, ομοίως, δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) προς τους Νικητές για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα, ζημία σε προσωπικά αντικείμενα και περιουσία, απώλεια που σχετίζονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, με την αποδοχή - παράδοση του/ του Δώρου, τη χρήση του και την εν γένει κατοχή του. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια απαλλάσσεται πλήρως και από κάθε ευθύνη εμμέσως ή άμεσα σχετιζόμενη με το Δώρο.

9. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων κλπ. Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ταυτόχρονα συναινούν στην χρήση των email τους για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού. Επίσης, οι νικητές, με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, ταυτόχρονα συναινούν και εξουσιοδοτούν τη Διοργανώτρια στη χρήση ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτή να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεσή τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή, υπό την ιδιότητά του αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που λαμβάνει από τους ίδιους και αφορούν συγκεκριμένα α. Όνομα, β. Επώνυμο, γ. Email, δ. Κινητό τηλέφωνο και ε. Διεύθυνση κατοικίας (αποκλειστικά για τον νικητή και την παράδοση του Δωρου).

Η Διοργανώτρια υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων προβαίνει σε επεξεργασία αυτών στα πλαίσια του Διαγωνισμού με βάση την συγκατάθεση του εκάστοτε συμμετέχοντος (άρθρο 6§1 α’ του ΓΚΠΔ) για τους ακόλουθους σκοπούς :

- Ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και νικητών και επικοινωνία μαζί τους τόσο κατά το στάδιο προ της διενέργειας του Διαγωνισμού όσο και κατά τη διάρκεια και τη λήξη αυτού.

- Εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας που απορρέουν από το Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια για τους σκοπούς διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού  δύναται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των σε τρίτους αποδέκτες εκτός της ίδιας στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

  • εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας, όπως επιχειρήσεις στις οποίες η Διοργανώτρια έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση και διεκπεραίωση του διαγωνισμού καθώς και υποστηρικτικών αυτού ενεργειών. Συγκεκριμένα οι εκτελούντες την επεξεργασία περιλαμβάνουν:
  • την εταιρεία Random.org. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας μέσω email στο [email protected] ή γραπτός στην διεύθυνση: Customer Services, Randomness and Integrity Services Limited, Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin 2, D02 N767, Ireland.
  • Την ταχυδρομική εταιρεία ‘The Couriers’ για τους σκοπούς παραλαβής και παράδοσης του Δώρου στον νικητή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τους κανόνες του Ν. 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση της Διοργανώτριας. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνεται μέσω γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει ο συμμετέχων στην ως άνω Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700.

Για σκοπούς ταυτοποίησης και σωστής αποστολής του Δώρου στον νικητή, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητας αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού,  να μεταβάλει ή να τροποποιήσει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (www.e-food.gr) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού.

12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητών

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο παραβιάζουν τους όρους του παρόντος, όπως και σε περιπτώσεις που προκύπτει μη νόμιμη συμμετοχή του χρήστη ή προσπάθεια καταστρατήγησης των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και καλόπιστα μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ούτε έναντι του εκάστοτε νικητή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

13. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.e-food.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της Διοργανώτριας [email protected]

14. Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται πως έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής και ότι τους αποδέχεται πλήρως.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.