Νικητές διαγωνισμού εδώ

Στοιχεία Διοργανώτριας

H εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, Λεωφ. Ηρακλείου 409, με Α.Φ.Μ. 800527008 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής καλουμένη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Μάντεψες σωστά; Μπήκες στην κλήρωση!»

Το δώρο που θα κληρωθεί στο Διαγωνισμό ορίζεται ως εξής:

- 1000 κουπόνια αξίας 10 ευρώ το καθένα για εξαργύρωσή τους στην πλατφόρμα του efood σε  όλα τα συνεργαζόμενα με το efood καταστήματα, εκτός από το super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

Έναρξη διαγωνισμού: 15/12/2022

Λήξη διαγωνισμού: 18/12/2022 και ώρα  16 : 00


Προϋποθέσεις διαγωνισμού:

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι χρήστες διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στην αντίστοιχη εφαρμογή του efood για κινητά τηλέφωνα/tablet και οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο 3.

Ενημερωτικό κείμενο για το Διαγωνισμό που θα αποσταλεί στους χρήστες:

«Η μεγάλη ημέρα του τελικού έφτασε! Μάντεψε σωστά ποια χώρα θα στεφθεί Παγκόσμια πρωταθλήτρια και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις 1 από τα 1000 κουπόνια φαγητού αξίας 10€ για την επόμενη παραγγελία σου! Vamoooos! ⚽»

3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.e-food.gr ή στην αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα/tablet (Android/ios), οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία (1) παραγγελία, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, εφόσον τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια, να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

4. Διαδικασία Συμμετοχής

Ο κάθε χρήστης που έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά τα ανωτέρω και επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να εισέλθει στο λογαριασμό που διατηρεί στην πλατφόρμα της διοργανώτριας μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα/tablet κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ήτοι κατά το χρονικό διάστημα από 15.12.2022 έως και 18.12.2022 και ώρα 16:00 και να επιλέξει μία φορά ανάμεσα στις δυο ποδοσφαιρικές ομάδες που έχουν προκριθεί στον τελικό της Διοργάνωσης του παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου  κλικάροντας εκείνη που θεωρεί ότι θα αναδειχθεί η νικητήρια, μέσω ενός ειδικού πλαισίου (banner) που θα εμφανίζεται σε κάθε χρήστη με την είσοδό του στην πλατφόρμα του efood. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής επιλέγοντας μια φορά την ομάδα που θεωρεί ότι θα κερδίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Με την επιλογή της ομάδας ολοκληρώνεται η διαδικασία συμμετοχής του στο Διαγωνισμό και δε θα έχει δικαίωμα να επιλέξει ξανά ή να αλλάξει την επιλογή του.

Για να  θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού.

Οι χρήστες που θα έχουν επιλέξει ως νικητήρια την ομάδα που θα κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με τη λήξη της Διοργάνωσης θα λάβουν αυτόματα μέρος στην κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη λήξη του Διαγωνισμού για την ανάδειξη των νικητών. Η επικοινωνία με τους νικητές των κληρώσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω email που έχουν  καταχωρίσει οι χρήστες και με τα οποία οι χρήστες συμμετέχουν αυτόματα στον Διαγωνισμό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του Διαγωνισμό.

H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δε δύναται να μεταβιβαστεί, ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου.

5. Απόδοση Δώρων

O Διαγωνισμός θα αναδείξει μέσω κλήρωσης τους χίλιους (1000) τυχερούς νικητές από όσους συμμετέχοντες έλαβαν εγκύρως μέρος στο Διαγωνισμό και απάντησαν σωστά επιλέγοντας την ποδοσφαιρική ομάδα που αναδείχθηκε τελικά νικήτρια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, την 22.12.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 με ηλεκτρονικό σύστημα  που εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας χωρίς δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης στη διαδικασία της κλήρωσης στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφ. Ηρακλείου 409). Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση των Δώρων, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια. Κατά την ανάδειξη των τυχερών νικητών μέσω της ειδικής εφαρμογής κατά τα ανωτέρω, θα αναδειχθούν και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις αδυναμίας παραλαβής των Δώρων από τους βασικούς νικητές.

Η διάρκεια ισχύος εξαργύρωσης των κουπονιών είναι ένας (1) ημερολογιακός μήνας από την ημερομηνία αποστολής τους στους νικητές του Διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στo blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα www.e-food.gr μετά την ανάδειξη των τυχερών νικητών, με ονομαστική αναφορά του κάθε νικητή και με την αποστολή σχετικού μηνύματος στο email που έχει καταχωρίσει ο κάθε νικητής κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα του efood

Στην περίπτωση που οι νικητές ή κάποιος/οι από τους νικητές δεν αποδεχθεί/ούν το/α Δώρο/α του εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή του/ς δεν είναι έγκυρη σύμφωνα με τον όρο 3, αντίστοιχο email που έχει καταχωρίσει με την εγγραφή του στην πλατφόρμα του efood θα σταλεί στον αναπληρωματικό νικητή.

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ο/οι νικητής/ές είναι εσφαλμένα ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή του/ς ή το τηλέφωνο του/ς και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί/ούν ο/οι νικητής/ές για το/α Δώρο/α εγκαίρως.

7. Αποδοχή των Δώρων

Τα Δώρα της κλήρωσης και συγκεκριμένα οι εκπτωτικοί κωδικοί των κουπονιών  θα αποσταλούν στους συμμετέχοντες που τους κέρδισαν ηλεκτρονικά στο e-mail τους που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στην εφαρμογή του efood, μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του κάθε νικητή. Κάθε νικητής θα πρέπει απαραιτήτως πριν τη λήψη του  εκπτωτικού κωδικού να συμπληρώνει σχετικό έντυπο, το οποίο θα έχει προηγουμένως αποσταλεί από τη Διοργανώτρια μέσω email. Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώνει προς τη Διοργανώτρια το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η εύρεση του/ων νικητή/ών εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο/οι εν λόγω νικητής/ές θα χάσει/ουν αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του/ς. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας θα προσκληθεί με αντίστοιχο μήνυμα στο email ή με μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει καταχωρισθεί κατά την εγγραφή στην πλατφόρμα του efood, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος εντός τριών ημερών από τη λήψη του σχετικού email από τη Διοργανώτρια θα πρέπει να εκδηλώσει αντίστοιχα το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη ανεύρεσης του/ων νικητή/ών για αποστολή του/ων Δώρου/ων του στην ηλεκτρονική διεύθυνση/ στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που αυτός θα υποδείξει στη Διοργανώτρια, εντός της ορισθείσας προθεσμίας όπως αυτή αναφέρεται στον όρο 6. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το/α Δώρο/α χάνονται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μη διαθέσει το/α Δώρο/α κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους αναπληρωματικούς νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο/οι νικητής/ές δεν αποδεχθούν τα δώρα τους ή δεν ανταποκριθούν θετικά ή δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του/ς περί παραλαβής του Δώρου χάνεται αυτομάτως.

9. Προβολή – Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά της απονομής των Δώρων κλπ. Προς το σκοπό αυτό οι νικητές, αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση των ονομάτων τους, των email και του αριθμού των κινητών τηλεφώνων τους για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και στη χρήση τυχόν ηχογραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός τους και των δηλώσεών τους από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου τους, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεσή τους (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας ή οποιουδήποτε τρίτου.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές–προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, το Ν. 4624/2019 περί της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR) όπως ισχύουν, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Διοργανώτριας, στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας +30 211 311 0700. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για αποδεκτούς από τους χρήστες συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα www.e-food.gr.

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, να μεταβάλει ή τροποποιήσει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει τα δώρα ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

12. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητών

Η συμμετοχή οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιαστεί ή παρουσιαστεί καθυστερημένα για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου ή δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του όρου 3.

Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει σε οποιοδήποτε στάδιο του παρόντος Διαγωνισμού συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και καλόπιστα μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.e-food.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

14. Αποδοχή των Όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό δηλώνεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας πλην εκείνων που πηγάζουν από τους δημοσιοποιημένους όρους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των συμμετεχόντων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.