Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο

«ONLINE DELIVERY Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής (Λεωφόρος

Ηρακλείου αρ. 409, ΤΚ11422), εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια»,

διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο “Mastercard & e-FOOD Promo

Ιούλιος 2017” (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια») στο πλαίσιο της συνεργασίας

της με την «Mastercard Europe SA» και σύμφωνα με τους επόμενους όρους:

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας

Όσοι δικαιούμενοι συμμετοχής πραγματοποιήσουν συναλλαγή με χρήση κάρτας

Mastercard® στην ιστοσελίδα «www.e-food.gr», που διαχειρίζεται η

Διοργανώτρια, ή στο mobile app e-FOOD, κατά τη διάρκεια της Προωθητικής

Ενέργειας, έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν ένα από τα δώρα που

αναφέρονται στη συνέχεια.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο

που είναι κάτοχος έγκυρης κάρτας Mastercard (πιστωτικής, χρεωστικής ή

προπληρωμένης) η οποία έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα

(εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). Όπως είναι

αυτονόητο, η χρήση οποιασδήποτε κάρτας Mastercard στο πλαίσιο της

παρούσης Προωθητικής Ενέργειας θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους

της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι διαθέτουν account χρησιμοποιώντας

username για να συνδεθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας

«www.e-food.gr» ή στο mobile app e-FOOD.

3. Διάρκεια

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται το χρονικό

διάστημα από την Δευτέρα 03/07/2017, ώρα 12:00:01 έως και την Τρίτη

01/08/2017, ώρα 24:00:00.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Όλοι οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που πραγματοποιούν παραγγελία συνολικής

αξίας τουλάχιστον τριών ευρώ (€ 3,00), στο ηλεκτρονικό κατάστημα της

ιστοσελίδας «www.e-food.gr» ή στο mobile app e-FOOD και εξοφλούν τη

συναλλαγή τους με κάρτα Mastercard, σύμφωνα με τους όρους χρήσεως της

κάρτας Mastercard, θα λαμβάνουν μέρος σε κλήρωση.

Η παραγγελία μπορεί να δοθεί για οποιοδήποτε από τα καταστήματα ή αλυσίδες

που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας

www.e-food.gr, και προσφέρουν την επιλογή πληρωμής με κάρτα.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α) επιτρέπονται περισσότερες από μία συμμετοχές στην Προωθητική Ενέργεια,

με την έννοια ότι κάθε φορά που ο Δικαιούμενος Συμμετοχής ακολουθεί τη

διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω κατά την Διάρκεια της Προωθητικής

Ενέργειας, αποκτά την δυνατότητα να κερδίσει ένα από τα δώρα.

(β) κάθε Δικαιούμενος Συμμετοχής έχει την δυνατότητα να κερδίσει

περισσότερα από ένα δώρα, κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

(γ) για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται αγορά

οποιουδήποτε προϊόντος από αυτά που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού

καταστήματος της ιστοσελίδας «www.e-food.gr» και του mobile app e-FOOD.

5. Δώρα

Κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, θα διατεθούν συνολικά έννια

χιλιάδες (9000) εκπτωτικά κουπόνια, αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) το καθένα

(εφεξής «Δώρο»). Το κουπόνι θα δίδεται υπό την μορφή ενός μοναδικού

κωδικού έκπτωσης, η χρήση του οποίου θα παρέχει στο νικητή έκπτωση ποσού

τριών ευρώ (€ 3,00) από την επόμενη αγορά που θα πραγματοποιήσει μέσω του

ηλεκτρονικού καταστήματος «e-food.gr» ή του mobile app e-FOOD, με χρήση

κάρτας Mastercard από τα καταστήματα ή αλυσίδες που προσφέρουν την

επιλογή πληρωμής με κάρτα.

Στο τέλος κάθε ημερολογιακής ημέρας (δηλαδή στις 24:00:00) κατά τη διάρκεια

της Προωθητικής Ενέργειας συγκεντρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο όλες οι

έγκυρες συμμετοχές και στις 00.10 της επομένης ημέρας θα διεξάγεται

ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών.

Κάθε ημερολογιακή ημέρα κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας θα

κληρώνονται τριακόσιοι (300) τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίζουν από ένα

εκπτωτικό κουπόνι αξίας € 3,00.

Οι καθημερινές κληρώσεις θα γίνονται με την χρήση αυτοματοποιημένου

συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού που διαθέτει η Διοργανώτρια,

το οποίο μέσω της χρήσης ειδικού αλγορίθμου διασφαλίζει το αδιάβλητο της

διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης. Οι τυχεροί θα

ειδοποιούνται από την Διοργανώτρια με αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που έχουν χρησιμοποιήσει για την

παραγγελία και με SMS, και θα ενημερώνονται για τον μοναδικό κωδικό

έκπτωσης.

Η χρήση του κωδικού θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την

ημέρα που ο τυχερός ειδοποιήθηκε για το δώρο του.

Οι τυχεροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μοναδικό κωδικό σε επόμενη

αγορά τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος «e-food.gr» ή μέσω του

mobile app e-FOOD. Η εξόφληση της συναλλαγής θα πρέπει να γίνει με χρήση

κάρτας Mastercard από τα καταστήματα ή αλυσίδες που προσφέρουν την

επιλογή πληρωμής με κάρτα.

Η αφαίρεση του ποσού των € 3,00 θα γίνεται αυτομάτως από τον λογαριασμό

της συναλλαγής.

Το κουπόνι των € 3,00 είναι μοναδικό και για να χρησιμοποιηθεί από τον

μοναδικό τυχερό, πρέπει η παραγγελία να γίνεται μέσω της χρήσης του account

του, χρησιμοποιώντας το username με το οποίο έχει εγγραφεί στο

www.e-food.gr ή το mobile app e-FOOD. Τα κουπόνια δεν επιτρέπεται να

χρησιμοποιηθούν μέσω άλλου username.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατό να διατεθεί το

σύνολο των 9000 εκπτωτικών κουπονιών που αποτελούν τα ημερήσια δώρα

της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, τα αδιάθετα κουπόνια θα δοθούν

δωρεάν σε ΜΚΟ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) που δραστηριοποιείται στην

Ελλάδα και την οποία θα ορίσει η Διοργανώτρια εταιρεία.

6. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να

επαναλάβει οποτεδήποτε την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να

τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο

και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης

που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/MastercardGreece με

ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της

σχετικής ανακοίνωσης.

7. Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες

www.mastercard.gr, www.facebook.com/MastercardGreece και www.e-food.gr.

8. Ευθύνη

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της «Mastercard Europe SΑ» περιορίζεται

αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια και η

«Mastercard Europe SA» δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι

οποιουδήποτε Συμμετέχοντα για οποιαδήποτε αιτία.

9. Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν

διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

10. Αποδοχή των Όρων

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και

ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως παρατίθενται ανωτέρω, ακόμη

και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα,

παραιτουμένου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των

παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση

οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.